Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Menadžment


Number of documents: 181   Number of sentences: 29326

Journal DocumentAbout Document
7.2008.47-48.1
vol. XIII
7.2008.47-48
Faktori moći i izbor strategije u pregovaranju
authors: Milan Stamatović, Nebojša Zakić, Ilija Nikolić
7.2008.47-48.10
vol. XIII
7.2008.47-48
Odnosi između pojedinih oblasti menadžmenta kvaliteta i unutrašnjih transfera znanja firme
authors: Dragan Manasijević, Živan Živković, Ivan Mihajlović
7.2008.47-48.11
vol. XIII
7.2008.47-48
Odnosi između pojedinih oblasti menadžmenta kvaliteta i ubutrašnjih transfera znanja firme
authors: Dragan Manasijević, Živan Živković , Ivan Mihajlović
7.2008.47-48.12
vol. XIII
7.2008.47-48
D. F. Spulber, Global Competitive Strategy 'Globalna konkurentska strategija), Cambridge University Press, 2007.
authors: Maja Levi Jakšić
7.2008.47-48.2
vol. XIII
7.2008.47-48
Upravljanje zarađenom vrednošću Od vladinih ugovora do širokog spektra upravljanja projektima
authors: Wayne F. Abba
7.2008.47-48.3
vol. XIII
7.2008.47-48
Različite reakcije radnika na stimulacije menadžera: studija slučaja
authors: Khalid Alrawi
7.2008.47-48.4
vol. XIII
7.2008.47-48
Strukturni i dinamički aspekti virtualnih organizacija
authors: Ivan Stefanović, Sloboda Prokić
keywords: Virtualna organizacija, organizaciona struktura, dinamika razvoja.
7.2008.47-48.5
vol. XIII
7.2008.47-48
Konkurentnost putem preduzetništva: međunarodna analiza
authors: Isabel Martins, Ana Martins, Orlando Petiz
7.2008.47-48.6
vol. XIII
7.2008.47-48
Saobraćajna politika između regulacije i liberalizacije
authors: Ljubinko Dedović
7.2008.47-48.7
vol. XIII
7.2008.47-48
Podrška marketinga i upravljanja regionalnim inovacijama u okviru upravljanja ljudskim resursima
authors: Ivana Butoracová, Šindleryová
7.2008.47-48.8
vol. XIII
7.2008.47-48
Marketinške aktivnosti fakulteta
authors: Beba Rakić, Mira Rakić
7.2008.47-48.9
vol. XIII
7.2008.47-48
Marketing piva – studija slučaja jedne grčke pivare
authors: Evangelia Blery, Eutyhia Kamaterou
7.2008.49-50.1
vol. XIII
7.2008.49-50
Važnost generalnih metoda, kvantitativnih tehnika i menadžerskih modela u profesionalizaciji menadžmenta
authors: Gheorghe Savoiu, Ondrej Jaško, Živko Dulanović, Mladen Čudanov, Viorel Craciuneanu
7.2008.49-50.10
vol. XIII
7.2008.49-50
Investicioni fondovi kao dugoročni izvor finansiranja preduzeča
authors: mr Jelena Ćirić, mr Slobodan Morača, msc Danijela Gračanin, mr Slobodan Morača, msc Danijela Gračanin
7.2008.49-50.11
vol. XIII
7.2008.49-50
Uloga funkcije upravljanja ljudskim resursima u srpskim preduzecima: izazovi i ograničenja
authors: dr Biljana Bogićević Milikić
7.2008.49-50.12
vol. XIII
7.2008.49-50
Upravljanje rizikom: uticaj faktoringa na vrednost preduzeća
authors: Grzegorz Michalski
7.2008.49-50.13
vol. XIII
7.2008.49-50
“Karbonsko” tržište
authors: Milica Latinović
7.2008.49-50.14
vol. XIII
7.2008.49-50
Efekti fiskalne politike na razvoj kompanija
authors: Mihajlo Babin
7.2008.49-50.2
vol. XIII
7.2008.49-50
Nivo ciljnog obrtnog kapitala zasnovan na vrednosti
authors: Grzegorz Michalski
7.2008.49-50.3
vol. XIII
7.2008.49-50
Pozicioniranje upravljanja ljudskim resursima u novoj ekonomiji
authors: Ivana Jošanov
7.2008.49-50.4
vol. XIII
7.2008.49-50
Potencijali projektnog finansiranja projekata
authors: Slađana Benković
7.2008.49-50.5
vol. XIII
7.2008.49-50
Da li finansijski leveridž odre|uje cenu duga? Slovenački slučaj
authors: Primož Dolenc, Igor Stubelj
7.2008.49-50.6
vol. XIII
7.2008.49-50
Primena strategije oglašavanja
authors: Slavica Stanić
7.2008.49-50.7
vol. XIII
7.2008.49-50
Razvoj lokalne samouprave u Sloveniji u svetlu nove javne uprave
authors: PhD. Uroš Pinterič
7.2008.49-50.8
vol. XIII
7.2008.49-50
Analiza kanala marketinga maline na primeru zadruge arilje i fabrike "Jugoprom" d.o.o.
authors: Mr Katica Radosavljević
7.2008.49-50.9
vol. XIII
7.2008.49-50
Pristupi neverbalnoj komunikaciji u upravljanju organizacijom
authors: Martina Ferencová
7.2009.51.1
vol. XIV
7.2009.51
Organizacija koja uči: model organizacione strukture ili osobina organizacije
authors: Mirjana Petković
7.2009.51.2
vol. XIV
7.2009.51
Sistemi za elektronsko pregovaranje (ENS)
authors: Doc. dr Vojkan Vasković, Dario Kršić
7.2009.51.3
vol. XIV
7.2009.51
Upravljanje akcionim programima u cilju organizacionog razvoja
authors: prof. dr Ljubomir Drakulevski,, asis. mr Leonid Nakov
7.2009.51.4
vol. XIV
7.2009.51
CRM koncept u funkciji unapre|enja direktnog marketinga
authors: mr Ivana Domazet, mr Jovan Zubović,, dr Božo Drašković
7.2009.51.5
vol. XIV
7.2009.51
Model poslovne inteligencije za analizu prodaje
authors: MSc Suzana Đukić, Prof. dr Ljiljana Kašćelan
7.2009.51.6
vol. XIV
7.2009.51
Pluralism in Creative Organizational Development Management
authors: Prof. dr Slavica P. Petrović
7.2009.51.7
vol. XIV
7.2009.51
Društvena odgovornost preduzeća i steikholder menadžment
authors: dr Biljana Predić, mr Maja Ivanović-Đukić
7.2009.51.8
vol. XIV
7.2009.51
Analiza motivisanosti u upravljanju kompanijom CHEMES A.S. HUMENNÉ
authors: Miloš Hitka, Mária Sirotiaková
7.2009.51.9
vol. XIV
7.2009.51
KONTROVERZE LIDERSTVA: Leposava Grubić Nešić (2008), Znati biti lider, Novi Sad: AB Print,ISBN 978-86-907943-1-7.
authors: Doc. dr Biljana Ratković Njegovan
7.2009.52.1
vol. XIV
7.2009.52
Različiti specifični kvantitativni, statistički i socijalni metodi, tehnike i modeli upravljanja u sistemu menadžmenta
authors: Gheorghe Savoiu, Ondrej Jaško, Mladen Čudanov
7.2009.52.2
vol. XIV
7.2009.52
Upravljanje operativnim rizikom u sektoru finansijskih usluga i novi bazelski sporazum
authors: Vesna Bogojević Arsić
7.2009.52.3
vol. XIV
7.2009.52
Metapodaci i projektovanje veb stranice za diseminaciju statističkih podataka
authors: Miroslav Hudec, Pavol Büchler
7.2009.52.4
vol. XIV
7.2009.52
Prednosti i nedostaci projektnog finansiranja
authors: Slađana Benković, Miloš Milosavljević
7.2009.52.5
vol. XIV
7.2009.52
Procesni pristup kao osnov implementacije BSC-a i poboljšanja organizacionih performansi
authors: Zoran Radojević, Ivan Stefanović, Dragana Velimirović
7.2009.52.6
vol. XIV
7.2009.52
Kako ogla{iva~i vide Internet kao sredstvo marketinga: studija slu~aja
authors: Khalid Alrawi
7.2009.52.7
vol. XIV
7.2009.52
Strategija MMF-a u finansiranju zemalja članica
authors: dr Slobodan Marković,, dipl.ecc Biljana Lazić
7.2009.52.8
vol. XIV
7.2009.52
Prinosi i varijacije prinosa na obveznice u Crnoj Gori
authors: dr Vladimir Kašćelan1,, mr Borko Božović
7.2009.52.9
vol. XIV
7.2009.52
Strategija proizvodnih operacija – osvrt
authors: Dr Maja Levi-Jakšić
7.2009.53.1
vol. XIV
7.2009.53
Efektivni menad`ment tro{kova i merenje profitabilnosti po kupcima
authors: Prof. dr Vesna Milićevi},, Prof. dr Bojan Ili}
7.2009.53.10
vol. XIV
7.2009.53
Bernard Burnes, Managing Change (Upravljanje promenama), Prentice Hall, 2009.- Osvrt
authors: Dr Maja Levi Jakšić
7.2009.53.2
vol. XIV
7.2009.53
Kako australijska vlada pomaže građevinskoj industriji da postane društveno odgovorna
authors: Sonja Petrović-Lazarević, Violet Lazarević
7.2009.53.3
vol. XIV
7.2009.53
Primena metoda multivarijacione analize u rangiranju na primeru zemalja zapadnog Balkana
authors: Milica Bulajić, Dragana Kragulj
7.2009.53.4
vol. XIV
7.2009.53
Metode komunikacije u G2C poslovanju gradske uprave
authors: mr Đorđe Mazinjanin, mr Zorica Bogdanović, dr Marijana Despotović
7.2009.53.5
vol. XIV
7.2009.53
Organizacioni razvoj visokog {kolstva i kompetentni model u bolonjskoj reformi studija
authors: Tatjana Devjak, Srećko Devjak
7.2009.53.6
vol. XIV
7.2009.53
Efekti fiskalne politike na održavanje makroekonomske stabilnosti u Srbiji u periodu 2001-2007.
authors: mr Mihajlo Babin
7.2009.53.7
vol. XIV
7.2009.53
E-trgovina, advokati u Sloveniji i društvena odgovornost – kako su povezani
authors: Dolores Modic, Malči Grivec
7.2009.53.8
vol. XIV
7.2009.53
Implementacija adaptivnog sistema za elektronsko učenje
authors: Svetlana Jevremović
7.2009.53.9
vol. XIV
7.2009.53
Od preživljavanja do procvata
authors: Jan Snoeij
7.2010.54.1
vol. XV
7.2010.54
Razvoj sistema poslovne inteligencije nad meta podacima dokumenata u organizaciji
authors: Milija Suknović, Miloš Jovanović, Boris Delibašić, Milan Vukićević
7.2010.54.10
vol. XV
7.2010.54
Upravljanje tržištem i zaštitom životne sredine
authors: Ružica Milovanović
7.2010.54.2
vol. XV
7.2010.54
Menadžerske implikacije ciljanog obračuna troškova
authors: Prof.drVesna Milićević , prof.dr. Bojan Ilić
7.2010.54.3
vol. XV
7.2010.54
Model lanca snabdevanja sa preraspodelom zaliha između maloprodajnih objekata
authors: Mohamed Abu Gaben1, , , Slobodan Krčevinac, Mirko Vujošević
7.2010.54.4
vol. XV
7.2010.54
Četiri stuba odbrane od spredšitova sa greškama
authors: Prof dr Konstantin Kostić
7.2010.54.5
vol. XV
7.2010.54
Ljudski resursi u funkciji unapređivanja kreativnosti organizacionih inovacija
authors: Dr Isabel Martins , Dr Orlando Petiz , Dr Ana Martins
7.2010.54.6
vol. XV
7.2010.54
Proces internacionalizacije maloprodajnih mreža
authors: Iva N. Joksimović
7.2010.54.7
vol. XV
7.2010.54
Uloga conjoint analize u istra`ivanju cenovne osetljivosti novih proizvoda
authors: Marija Kuzmanović, Tijana Obradović
7.2010.54.8
vol. XV
7.2010.54
Razvoj sistema indikatora rezultata lokalne zajednice sa aspekta potreba razvojnog planiranja
authors: Jože Benčina, Srećko Devjak
7.2010.54.9
vol. XV
7.2010.54
Razumevanje problematike razvoja IS - uslov i predmet dručtvene odgovornosti za IS u Srbiji
authors: Mila Mitić
7.2010.55.1
vol.
7.2010.55
Korporativna društvena integracija - elektronsko poslovanje i javne politike
authors: Selena Pješivac, Aleksandar Marković
7.2010.55.10
vol.
7.2010.55
Metode istraživanja u poslovnim studijama - P. Ghuari, K. Gronhaug, Research methods in Business Studies (Metode istraživanja u poslovnim studijama), Prentice Hall, 2010.
authors: Dr Maja Levi Jakšić
7.2010.55.2
vol.
7.2010.55
Izveštaji upravljačkog računovodstva za potrebe odlučivanja u poslovnoj banci
authors: Draginja P. Đurić
7.2010.55.3
vol.
7.2010.55
Proizvodna strategija i konkurentnost Industrije urmi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
authors: Professor Khalid Alrawi
7.2010.55.4
vol.
7.2010.55
Implementacija mehanizma koncesije za razvoj infrastrukture
authors: Miloš Milosavljević, Slađana Benković
7.2010.55.5
vol.
7.2010.55
Primjena integralnog pristupa planiranja lokalnog razvoja
authors: Rade Ivanković, Mirjana Miljanović
7.2010.55.6
vol.
7.2010.55
E-zapošljavanje i menadžment ljudskih resursa
authors: Svetlana Mitrović
7.2010.55.7
vol.
7.2010.55
Definisanje trajanja i kvaliteta pregovaračkog procesa i njegova unutrašnja struktura
authors: Dragan Gruevski
7.2010.55.8
vol.
7.2010.55
Menadžment konsalting u sektoru MSPP iz perspektive klijenta
authors: Dr Dragan Dukić, Dr Ivica Nikolić
7.2010.55.9
vol.
7.2010.55
Visoke tehnologije kao izvor konkurentskih prednosti
authors: Mr Aleksandra Tošović-Stevanović
7.2010.56.1
vol.
7.2010.56
Uticaj upravljanja na efikasnost organizacione mreže
authors: Ondrej Jaško, Ana Jaško, Mladen Čudanov
7.2010.56.10
vol.
7.2010.56
Eksterna merila uspeha menadžera da stvore vrednost za akcionare
authors: Milan Čupić
7.2010.56.2
vol.
7.2010.56
Rizici projektnog finansiranja
authors: Slađana Benković, Miloš Milosavljević
7.2010.56.3
vol.
7.2010.56
Optimizacija za pretraživanje: razumevanje ključnih elemenata visokog rangiranja web stranica
authors: Marko Urh
7.2010.56.4
vol.
7.2010.56
Upravljanje portfoliom projekata
authors: Petar Jovanović, Tatjana Rudić, Vesna Šobajić, Marko Makarić
7.2010.56.5
vol.
7.2010.56
Razvijanje visokoškolskog programa za ekološko obrazovanje
authors: Nataša Petrović
7.2010.56.6
vol.
7.2010.56
Ekodizajn u kontekstu stavova potrošača i proizvođača
authors: Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Boštjan Gomišček
7.2010.56.7
vol.
7.2010.56
Procena vrednosti-pod-rizikom korišćenjem multivarijacionih garch modela
authors: Nebojša Nikolić, Vesna Manojlović
7.2010.56.8
vol.
7.2010.56
Trodimenzionalna (3d) matrica doprinosa strategije ekološke održivosti, vrednosti brenda i finansijsko-tržišnih rezultata u auto-industriji
authors: Dženis Bajramović
7.2010.56.9
vol.
7.2010.56
You tube: upravljanje znanjem i novi medijski servisi
authors: Igor Jovanovski
7.2010.57.1
vol.
7.2010.57
Ekonomija zasnovana na znanju - osnov ekonomskog rasta i razvoja
authors: Sandra Jednak, Dragana Kragulj
7.2010.57.10
vol.
7.2010.57
Menadžment inovacija - P.K.Amed, C.D. Shepherd, Menadžment inovacija, Prentice Hall, 2010
authors: Dr Maja Levi Jakšić
7.2010.57.2
vol.
7.2010.57
Projektni menadžment i kreiranje smernica ekonomske politike na sub-nacionalnom nivou
authors: Walter Scherrer
7.2010.57.3
vol.
7.2010.57
Značaj strategijskog upravljačkog računovodstva za upravljanje bankama
authors: Snežana Knežević , Miloš Milosavljević , Veljko Dmitrović
7.2010.57.4
vol.
7.2010.57
Budžetske promene na lokalnom nivou tokom krize u Sloveniji
authors: Uroš Pinterič
7.2010.57.5
vol.
7.2010.57
Nulti otpad kao novi koncept održivog upravljanja otpadom
authors: Nataša Petrović, Sonja Išljamović, Veljko Jeremić
7.2010.57.6
vol.
7.2010.57
Mjerenje konkurentnosti kao preduslov upravljanja privredom
authors: Nikola Milović
7.2010.57.7
vol.
7.2010.57
Nova paradigma menadžmeta: od posvecenosti do inovativnosti i održive konkurentske prednosti
authors: Valentina Malešević
7.2010.57.8
vol.
7.2010.57
Koncepcijska osnova politike konkurentnosti u ekonomskim uslovima Republike Slovačke
authors: Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková, Ivana Butoracová Šindlerová
7.2010.57.9
vol.
7.2010.57
Analiza omedenih podataka i njena primena u obrazovanju
authors: Violeta Cvetkoska
7.2011.58.1
vol.
7.2011.58
Konkurentske strategije u uslovima digitalne ekonomije
authors: Vesna Milićević, Bojan Ilić
7.2011.58.10
vol.
7.2011.58
Enciklopedija menadžmenta tehnologije i inovacija V. K. Narayanan, G. C. O’ Connor, red., (Enciklopedija menadžmenta tehnologije i inovacija), John Wiley, 2010.
authors: Dr Maja Levi Jakšić
7.2011.58.2
vol.
7.2011.58
Ekološki otisak kao indikator nivoa ekološke svesti studenata fakulteta organizacionih nauka univerziteta u Beogradu i Mariboru
authors: Nataša Petrović, Sonja Išljamović, Veljko Jeremić, Drago Vuk , Marjan Senegačnik
7.2011.58.3
vol.
7.2011.58
Kriterijumi odlučivanja za autsorsing ili insorsing IT informacionih usluga u javnom sektoru
authors: Dalibor Stanimirović, Mirko Vintar
7.2011.58.4
vol.
7.2011.58
Efikasnost primene javno-privatnog partnerstva na unapređenje infrastrukture
authors: Slađana Benković
7.2011.58.5
vol.
7.2011.58
Merenje efikasnosti KM projekata
authors: Prabhakar Tunuguntla , Sanja Berjan
7.2011.58.6
vol.
7.2011.58
Upravljanje potraživanjima od kupaca u funkciji podrške uspešnosti poslovanja
authors: Snežana P. Knežević,, Veljko Dmitrović, Marko Jovanović, Tijana Obradović
7.2011.58.7
vol.
7.2011.58
Hibridni modeli javno-privatnog partnerstva
authors: Vladimir Poznanić, Miloš Milosavljević
7.2011.58.8
vol.
7.2011.58
Modelovanje lažnih investicionih fondova primenom Petrijevih mreža
authors: Daniel Ciuiu
7.2011.58.9
vol.
7.2011.58
Lider na univerzitetu i kvalitet visokog obrazovanja
authors: C. Rusu
7.2011.59.1
vol.
7.2011.59
Upravljačko računovodstvo u funkciji sticanja konkurentske prednosti i bankarski kontroling
authors: Snežana P. Knežević , Slađana Barjaktarević Rako~evi}, Draginja Đurić
7.2011.59.10
vol.
7.2011.59
Mala i srednja preduzeća – zamajac ekonomskog razvoja
authors: Miroslav Gveroski, Aneta Risteska, Stevčo Dimeski
7.2011.59.2
vol.
7.2011.59
Planiranje društveno odgovorne kampanje sa višestrukim specijalnim doga|ajem
authors: Milica Kostić- Stanković, Dragana Makajić-Nikolić, Milica Slijepčević
7.2011.59.3
vol.
7.2011.59
Merenje kvaliteta bankarskih usluga u bankarskom poslovanju u Libiji
authors: Mohamed M. Alsakit Abulgasem, Radmila Janičić, Vinka Filipović, Mirjana Gligorijević
7.2011.59.4
vol.
7.2011.59
Klimatske promene i zelene informacione tehnologije
authors: Nata{a Petrović, Mirjana Drakulić , Vladimir Vujin, Ratimir Drakulić, Veljko Jeremić
7.2011.59.5
vol.
7.2011.59
Sertifikacija projektnih menadžera po modelima IPMA i PMI kroz usaglašavanje sa zahtevima iso 17024:20031
authors: Danijela Toljaga-Nikolić, Vladimir Obradović , Marko Mihić
7.2011.59.6
vol.
7.2011.59
Skriveni Markov modeli u medicini primenjeni u analizi vremenskih nizova podataka za otkrivanje upale plu}a pneumonije u bolnicama
authors: Marek Opuszko, Johannes Ruhland, Franziska Oroszi, Michael Hartmann, Martin Specht, Friedrich-Schiller
7.2011.59.7
vol.
7.2011.59
Cloud Computing u nauci i visokom obrazovanju
authors: Vladimir Vujin
7.2011.59.8
vol.
7.2011.59
Osvrt na implementaciju standarda Bazela II u poslovanje bankarskog sektora Srbije
authors: Lidija Barjaktarović, Dejan Ječmenica
7.2011.59.9
vol.
7.2011.59
Istraživanje zainteresovanosti populacije za elektronsku komunikaciju u pružanju zdravstvenih usluga
authors: Marina Jovanović Milenković
7.2011.60.1
vol.
7.2011.60
IKT kao kljucna komponenta socio-ekonomske razvijenosti
authors: Veljko Jeremić, Aleksandar Marković, Zoran Radojičić
7.2011.60.10
vol.
7.2011.60
Motivacioni aspekti korporativne kulture u medunarodnom menadžmentu
authors: Nevena Krasulja
7.2011.60.11
vol.
7.2011.60
Crowds and Markets D. Easley, J. Kleinberg, Networks, Crowds and Markets, Cambridge University Press, 2010.
authors: Maja Levi Jakšić
7.2011.60.2
vol.
7.2011.60
Novi okviri ekološkog obrazovanja u visokoškolskom obrazovanju
authors: Nataša Petrović, Mirjana Drakulić, Sonja Išljamović, Veljko Jeremić, Ratimir Drakulić
7.2011.60.3
vol.
7.2011.60
Uticaj „Cloud computing” koncepta na organizacione performanse i strukturu
authors: Mladen Čudanov , Jovan Krivokapić, Jovan Krunić
7.2011.60.4
vol.
7.2011.60
Razvoj mobilne aplikacije za ucenje japanskog jezika - FONJAPGO
authors: Miloš Milutinović, Dušan Barać, Marijana Despotović-Zrakić, Aleksandar Marković, Božidar Radenković
7.2011.60.5
vol.
7.2011.60
Menadžment komunalnog otpada - studija slucaja iz Slovenije
authors: Aleš Gabršček, Sonja Išljamović
7.2011.60.6
vol.
7.2011.60
Koja je korist od znanja ako razumevanja nema?“ Koriscenje termina menadzment i organizacija u master i specijalistickim disertacijama i u magistarskim i dokstorskim disertacijama
authors: Gordana Jakić, , Marija Novaković
7.2011.60.7
vol.
7.2011.60
Virtuelna realnost u obrazovanju na daljinu i marketinškim komunikacijama
authors: Vesna Buha , Radmila Janičić, Vinka Filipović, Mirjana Gligorijević
7.2011.60.8
vol.
7.2011.60
Uticaj biogoriva na ugljenikov trag
authors: Marjan Senegačnik , , Drago Vuk, Nata{a Petrović , Sonja Išljamović, Veljko Jeremić
7.2011.60.9
vol.
7.2011.60
Uloga i vrste upravnih odbora u korporativnom upravljanju
authors: Jelena Nikolić, Jelena Erić
7.2011.61.1
vol.
7.2011.61
Korporativno upravljanje u bankama u Srbiji
authors: Slađana Barjaktarović Rakočević, Slađana Benković , Snežana Knežević
7.2011.61.10
vol.
7.2011.61
Optimizacija troškova korišcenja elektronskih pristupnih kanala sistema REP i HP
authors: Mihailo Jovanović, Siniša Rankov
7.2011.61.11
vol.
7.2011.61
Vrednovanje rezultata neprofitnih organizacija
authors: Milka Ivanović , Zorana Antić
7.2011.61.12
vol.
7.2011.61
Održiva potrošnja vode u 21. veku
authors: Marko Barišić, Andrea Toth, Sanja Ðurić
7.2011.61.13
vol.
7.2011.61
Regrutovanje i izbor studenata-volontera: višekriterijumska Metodologija
authors: Violeta Cvetkoska, , Biljan Sekulovska - Gaber, Marijana Sekulovska
7.2011.61.14
vol.
7.2011.61
Uticaj ekonomske krize na preduzetnistvo u kulturi
authors: Kočović Milica
7.2011.61.2
vol.
7.2011.61
Strukturni i kohezioni fond - projekti regionalnog razvoja EU
authors: Dragana Kragulj, Miloš Parežanin
7.2011.61.3
vol.
7.2011.61
Primena i ogranicenja racio analize iinansijskih izveštaja u poslovnom odlucivanju
authors: Snežana Knežević , Sladana Barjaktarović Rakočević, Draginja Ðurić
7.2011.61.4
vol.
7.2011.61
Analiza postojeceg stambenog fonda i tekuce stambene izgradnje sa osvrtom na tržište nekretnina u Crnoj Gori
authors: Jasmina Cetković , Snežana Rutešić, Miloš Knežević
7.2011.61.5
vol.
7.2011.61
Računovodstveni sistem informisanja za planiranje i kontrolu u bankama
authors: Draginja Đurić, Snežana Knežević , Slađana Barjaktarović Rakočević
7.2011.61.6
vol.
7.2011.61
Ranjivost projekta: stanje i predloži za razvijanje buducih okvira delovanja
authors: Sanja Jovičić, Franck Marie, Jean-Claude Bocquet, Marija Janković, Ludovic-Alexandre Vidal
7.2011.61.7
vol.
7.2011.61
Strategije redukcije troškova u doba krize
authors: Tanja Milić
7.2011.61.8
vol.
7.2011.61
Dinamika rasta i problemi razvoja malih i srednjih preduzeca
authors: Ivan Stefanović, Dragan Milošević
7.2011.61.9
vol.
7.2011.61
Strategijski koncept upravljanja i tržišno restrukturiranje kao odgovor na izazove u uslovima svetske finansijske krize
authors: Ivana Domazet, Ivan Stošić, Jovan Zubović
7.2012.62.1
vol.
7.2012.62
Izazovi savremenog kineskog biznisa i menadžmenta
authors: Vesna Milićević, Vladimir Lovrić, Aleksandar Marković3
keywords: kineski biznis, kultura, strategijski pristup, kineski menadžment, e-poslovanje.
7.2012.62.10
vol.
7.2012.62
Menadžment ljudskih resursa -strateški aspekt
authors: Milica Đurović
keywords: menadzment ljudskih resursa,strategija,adaptabilnost,konkurenska prednost, transformacioni ciljevi
7.2012.62.11
vol.
7.2012.62
Menadžment kompanije kao uzrok i instrument suzbijanja primene kreativnog računovodstva
authors: Goranka Knežević, Vule Mizdraković, Nada Arežina
keywords: ilegalno kreativno racunovodstvo, menadžment, revizija.
7.2012.62.12
vol.
7.2012.62
Odnos prema novcu kao faktor ponašanja potrošača
authors: Zorica Marković, Iva Antanasijević, Branko Ninković
keywords: tip potrošača, odnos prema novcu
7.2012.62.2
vol.
7.2012.62
Agencijska dilema: Informaciona asimetrija u problemu „poslodavac-unajmljenik”
authors: Milena Popović, Marija Kuzmanović, Bisera Andrić Gušavac
7.2012.62.3
vol.
7.2012.62
Komunikacija berze sa ciljnim grupama javnosti
authors: Milica Kostić-Stanković1, , Natalija Nedeljković
keywords: berza, komunikacija, javnost, ciljne grupe
7.2012.62.4
vol.
7.2012.62
Prezentacija i predlog tržišta za plasman proizvoda od kozjeg mleka
authors: Katica Radosavljević
keywords: kozje mleko, kozji sirevi, pro izvodnja, tržište
7.2012.62.5
vol.
7.2012.62
Tranzicija i očuvanje posla u Srbiji
authors: Gordana Milosavljević, Zorica Tanasković
keywords: tranzicija, ljudski resursi, organizacija, privredni razvoj, ekonomski razvoj, zapošcjavanje, stres.
7.2012.62.6
vol.
7.2012.62
Opšte finansijsko izveštavanje i posebna izveštavanja banaka
authors: Snežana Knežević, Draginja Đurić, Veljko Dmitrović
keywords: izveštavanje, banka, racunovodstvo.
7.2012.62.7
vol.
7.2012.62
Upravljanje koristima u projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama u Srbiji
authors: Marko Mihić, Aleksandar Vucković, Miodrag Vucković
keywords: energetska efikasnost, projektni menadžment, upravljanje koristima, javne zgrade, dru štvena zajednica
7.2012.62.8
vol.
7.2012.62
Uloga biznisa u društvu
authors: Jelena Krstović, Tamara Vlastelica Bakić, Slavica Cicvarić Kostić
keywords: biznis, korporativna društvena odgovornost
7.2012.62.9
vol.
7.2012.62
Kriticki generisana znanja - rezultat ucenja uz pomoc trostruke petlje
authors: Slavica P. Petrović
keywords: upravljacke problemske situacije u organizacijama, kriticko sistemsko mišljenje, upravljanje ra-znovrsnošcu, ucenje uz pomoc trostruke petlje, znanje za promišljene i odgovorne izbore
7.2012.63.1
vol.
7.2012.63
Promene u agilnosti organizacije: izazov i mogucnosti društvenih medija
authors: Robert M. Mason
keywords: Agilnost, socijalni mediji, strategija, organizacija, inovacija, milenijumska generacija.
7.2012.63.10
vol.
7.2012.63
Integrisane marketing komunikacije i razvoj identiteta brenda
authors: Marija Janković
keywords: Integrisane marketing komunikacij e, savremeni koncept marketinga, ident itet brenda, medij -ske komunikacije.
7.2012.63.2
vol.
7.2012.63
Odredivanje preferencija kljucnih kompetencija biznis menadžera od strane donosioca odluke o zapošljavanju koriscenjem Conjoint analize
authors: Milena Popović , Marija Kuzmanović, Milan Martić
keywords: kljucne kompetencije, biznis menadžer, donosioci odluke o zapošljavanju, Conjoint analiza, preferencije.
7.2012.63.3
vol.
7.2012.63
Inkrementalno izucavanje intervala primenom drveta regresije sa srednjom varijansom numerickih tokova podataka
authors: Dima Alberg
keywords: predviđanje, drvo regresione analize, inkrementalno učenje, analiza tokova podataka, predviđanje intervala
7.2012.63.4
vol.
7.2012.63
Primena nastavnih metoda i tehnika na univerzitetima u Srbiji: napredak tokom vremena
authors: Sladjana Benković, Marina Dobrota
keywords: metode učenja, tehnike učenja, učenje na daljinu, univerziteti u Srbiji, visoko obrazovanje.
7.2012.63.5
vol.
7.2012.63
Tehnologija gradenja i kontrola kvaliteta radova na primjeru objekta Atlas Capital Center
authors: Marina Rakočević, Miloš Knežević, Snežana Rutešić, Nenad Ivanišević, Boško Stevanović
keywords: konstrukcija, tehnologija gradenja, opis tehnologije gradenja, kontrola kvaliteta, Fidik
7.2012.63.6
vol.
7.2012.63
Upravljanje identitetom u savremenom poslovanju - primer primene Cloud sistema
authors: Marko Vulić , Marko Ranković, Vojkan Vasković
keywords: upravljanje identitetom, model upravljanja identitetom, standardi, bezbednost podataka, Cloud paterni.
7.2012.63.7
vol.
7.2012.63
Upravljanje programima za ucesce na mega sportskom dogadaju
authors: Branislav Jevtić
keywords: Olimpijske igre, menadžment, upravljanje olimpijskim programima
7.2012.63.8
vol.
7.2012.63
Primena multiagentnih sistema u upravljanju lancem snabdevanja
authors: Ksenija Mandić, Boris Delibašić
keywords: upravljanje lancem snabdevanja, tehnologija agenata, mehanizam pregovaranja, multiagentni sistemi, inteligentni agenti.
7.2012.63.9
vol.
7.2012.63
Odgovorno restrukturisanje - najvažniji aspekti
authors: Slobodan Panić
keywords: restrukturisanje, efikasnost, proceduralna pravda, distributivna pravda, strategija komuniciranja.
7.2012.64.1
vol.
7.2012.64
Indikatori ekoloških performansi kao smernice ka održivosti
authors: Nataša Petrović, Dragoslav Slović, Marko Ćirović
keywords: održivi razvoj, održivost, ekološke performanse, indikatori ekoloških performansi, izveštavanje o ekološkim performansama.
7.2012.64.10
vol.
7.2012.64
Inoviranje i rast MSP u EU
authors: Elena Veselinova, Marija Gogova Samonikov
keywords: MSP finansiranje, inovacije, rast.
7.2012.64.2
vol.
7.2012.64
Unapredivanje kompjuterski posredovane komunikacije primenom kontekstualizacije na dizajn e-mejla: studija slucaja
authors: Adi Katz
keywords: kompjuterski posredovana komunikacija (CMC), kompjuterski podržana saradnja (CSCW), dizajn e-mejla, prekidi u komunikaciji, pogrešna (iskrivljena) komunikacija, kontekstualizacija, medusobno raz-umevanje.
7.2012.64.3
vol.
7.2012.64
Unapredenje organizacije javnih nabavki na nivou lokalnih samouprava u Srbiji
authors: Predrag Jovanović , Slađana Benković
keywords: javne nabavke, lokalna samouprava, centralizacija, strategija, Srbija
7.2012.64.4
vol.
7.2012.64
Mogu li se propusti u uslugama na putnickim letovima spreciti? Predlog jednog sistema
authors: Ofer Barkai, Elad Harison
keywords: upravljanje preventivnim uslugama, propusti u usluzi, žalbe korisnika, zadovoljstvo korisnika
7.2012.64.5
vol.
7.2012.64
Cost-benefit analiza projekata proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora
authors: Dragan Marković, Dejan Petrović, Marko Mihić
keywords: Cost-Benefit Analiza, obnovljivi izvori elektricne energije, biomasa od po Ijoprivrednog otpada, investicioni projekti
7.2012.64.6
vol.
7.2012.64
Sindrom sagorevanja medu studentima Fakulteta organizacionih nauka
authors: Ana Nikodijević, Jelena Anđelković Labrović, Aleksandar Đoković
keywords: rizik od sagorevanja,visok rizik od sagorevanja, studenti, prosecna ocena studiranja, Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI - SS)
7.2012.64.7
vol.
7.2012.64
Upravljanje interorganizacionim odnosima: dizajn centra zajednickih usluga
authors: Mirjana Petković, Snežana Lazarević
keywords: Interorganizacioni odnosi, interorganizacioni dizajn, centar zaj ednickih servisa, menadžment toka rada, model dizajna SSC.
7.2012.64.8
vol.
7.2012.64
Primena projektnog menadžmenta u upravljanju organizacionim projektima
authors: Petar Jovanović, Vladeta Čolić, Vojislav Đorđević, Ana Mitić
keywords: projekat, menadžment, organizacija, primena
7.2012.64.9
vol.
7.2012.64
Istraživanje mehanizama za primenu procesa upravljanja rizikom: opsti pristup i prakticni primer
authors: Laura Juznik Rotar, Mitja Kozar
keywords: Upravljanje rizikom preduzeca, upravljanje strateškim rizikom, upravljanje operacionim rizikom, proces upravljanja rizikom, organizacija, neuronska mreža, predvidanje
7.2012.65.1
vol.
7.2012.65
Merenje efikasnosti srpskih banaka pomoću DEA Window analize nad panel podacima
authors: Gordana Savić, Marko Radosavljević, Danijel Ilievski
keywords: Panel podaci, DEA, Window analiza, efikasnost banaka, srpsko bankarstvo
7.2012.65.10
vol.
7.2012.65
PR aktivnosti Narodnog pozorišta u Beogradu
authors: Svetlana Miladinović, Dragan Đurić
keywords: PR aktivnosti/odnosi sa javnošću, Narodno pozorište u Beogradu, promotivni miks, marketing
7.2012.65.2
vol.
7.2012.65
Uloga društvene mreže Linkedln u izgradnji ličnog imidža pojedinaca
authors: Vesna Damnjanović, Vladimir Matović, Slavica Cicvarić Kostić, Milan Okanović
keywords: Društvene mreže, Linkedln, lični imidž, Srbija
7.2012.65.3
vol.
7.2012.65
Spoljna trgovina Rumunije i Srbije pod uticajem recesije i novih procesa restrukturiranja u periodu pre i posle pristupanja EU
authors: Săvoiu, Gheorghe, Ţaicu Marian , Čudanov Mladen
keywords: spoljna trgovina, struktura tokova uvoza i izvoza, Gini-Stuck koeficijent, koncetracija / specijalizacija spoljne trgovine, metod indikatora.
7.2012.65.4
vol.
7.2012.65
Debata u obrazovanju za održivi razvoj
authors: Nataša Petrović, Alfred Snider, Marko Ćirović, Nemanja Milenković
keywords: debata, obrazovanje, održivi razvoj, obrazovanje za održivi razvoj
7.2012.65.5
vol.
7.2012.65
Forenzičko računovodstvo - karika koja nedostaje u obrazovanju i praksi
authors: Miloš Mitrić, Aleksandra Stanković, Andrijana Lakićević
keywords: finansijska prevara, forenzičko računovodstvo, revizija, forenzički računovođa
7.2012.65.6
vol.
7.2012.65
Usklađivanje mesta uticaja i organizacione forme u cilju postizanja boljih rezultata projektnog portfelja
authors: Zohar Laslo
keywords: projektni portfelj, matrične forme, mesto uticaja, tok resursa, politika kupovine, određivanje prioriteta, okruženje tehnološki niskog nivoa, model dinamike sistema.
7.2012.65.7
vol.
7.2012.65
Računovodstveni informacioni sistem kao platforma za poslovno-finansijsko odlučivanje u preduzeću
authors: Snežana Knežević, Aleksandra Stanković2, , Rajko Tepavac
keywords: računovodstvo, informacioni sistem, odlučivanje, preduzeće
7.2012.65.8
vol.
7.2012.65
Nepoverenje kao prepreka razvoju e-trgovine u Srbiji
authors: Dalibor Petrović, Ivana Kovačević
keywords: e-trgovina, nepoverenje, Internet, kulturni obrasci, vrednosni i normativni sistem
7.2012.65.9
vol.
7.2012.65
IT, inovacije i održivost
authors: Stefan Vukicevic, Sanja Milosevic
keywords: Održivost, inovacije, održivi razvoj, informacioni sistemi i tehnologije