Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Managing Action Programs for Organization DevelopmentUpravljanje akcionim programima u cilju organizacionog razvoja
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.51.3 Number: 51 Volume: XIV Month: 4 Year: 2009 UDC: 005.332.3 [tmx] [bow]
prof. dr Ljubomir Drakulevski,
Institution: Univerzitet “Sv. Kiril I Metodij”
Mail: drakul@eccf.ukim.edu.mk;
prof. dr Ljubomir Drakulevski,
Institucija: Univerzitet “Sv. Kiril I Metodij”,
E-pošta: drakul@eccf.ukim.edu.mk;
asis. mr Leonid Nakov
Institution: Ekonomski Fakultet, Skopje
Mail: lnakov@eccf.ukim.edu.mk
asis. mr Leonid Nakov
Institucija: Ekonomski Fakultet, Skopje
E-pošta: lnakov@eccf.ukim.edu.mk
Abstract
The process of managing organization development is fundamentally a comprehensive, highly planned and systematic approach to implement and further improve a broader, long-range perspective of the change management efforts. The very organization development, as an emerging discipline aimed at improving the overall organization effectiveness, developing the potential of the individual members and creating the basis for a continuous and profound change is neither a micro approach to change, nor it refers to a single, random or an ad-hoc change technique. Therefore, it is often considered as an integration of action programs aimed at creating and maintaining the organization capability to predict, adapt and change, particularly the attitudes, capabilities and the morale of the organization members. Nowadays, the principal issues of organization development emerges from transformational restructuring, reengineering and responsible flattening the management hierarchy, to creating and managing a reconfigurable organization, as a flexible and able to change system on an annual, monthly, weekly, daily, or even hourly time frame. The reconfigurable organization focuses the attention to the continuing need for a long-range strategies to improve strategic organizational decision making process and the relationships among organization members, in order to meet the changing conditions. These strategies are the framework for the planned change techniques, well known as the action programs for organization development. The process of managing the action programs for organization development would be a central point in the proposed scientific work. It is of such an importance that determines the necessity to further modify, continue or discontinue the overall change efforts in the organization. Finally, a successful action program for organization development must result in a modified or changed organization behavior and capacity for further organization development
Apstrakt
Proces upravljanja organizacionim razvojem je u osnovi detaljan, pažljivo planiran i sistematski pristup u implemetaciji i unapređivanju jedne šire, dugoročne perspektive u upravljanju promenama. Sam organizacioni razvoj, kao nova disciplina nastala sa ciljem da se unapredi ukupna efektivnost organizacije, razvije potencijal pojedinačnih članova i stvori osnova za stalne i duboke promene, nije ni mikro pristup promenama, niti se pak odnosi na neku pojedina~nu, slu~ajnu ili ad-hoc tehniku promene. Stoga se često smatra spojem akcionih programa za stvaranje i održavanje sposobnosti organizacije da predvidi, da se prilagodi i da se menja, posebno kada su u pitanju stavovi, sposobnosti i moral članova organizacije. U današnjem svetu, najzna~ajnija pitanja organizacionog razvoja tiču se transformacionog restruktuiranja, reinženjeringa i odgovorhog splo{njavanja upravljacke hierarhije, kreiranja i održavanja organizacije koja se može preoblikovati, kao sistemu koji je fleksibilan i sposoban za promenu, na godišnjoj, mesečnoj, nedeljnoj, dnevnoj osnovi, pa čak i kad su u pitanju sati. Organizacija koja se rekonfiguriše fokusira svoju pažnju na kontinuiranu potrebu za dugoročnim strategijama za unapr|jivanje procesa strategijskog odlučivanja i odnosima između čanova u organizaciji, sa ciljem da se predvide okolnosti koje se konstantno menjaju. Ove strategije su osnov za planirane tehnike promena, dobro poznate kao akcioni programi za organizacioni razvoj. Proces upravljana akcionim programima za organizacioni razvoj predstavlja središnju tačku ovog naučnog rada. On je utoliko značajniji ukoliko ističe potrebu za daljim promenama, kontinuitetom ili diskontinuitetom ukupnih napora za promene u organizaciji. Konačno, uspešan akcioni program za organizacioni razvoj rezultira u izmenjeno ili u celosti promenjeno organizaciono ponašanje i sposobnost za dalji organizacioni razvoj.
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_51_3_tmx_0.svg