Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

Biblisha - Pretraga


Autor: Biljana Lazić
Trajanje: 4:50
Link: https://www.youtube.com/watch?v=G8QcAR40PEs
Opis: Pogledaj ceo opis...

Postavljanje upita za pretragu kolekcije vrši se preko početne strane. Potrebno je odabrati jezik pretrage, odnosno reči koja se postavlja kao upit. Na raspolaganju su srpski i engleski jezik, s tim što je srpski podrazumevani jezik. Takođe je moguće odabrati kolekciju nad kojom se postavlja upit. Podrazumevano je postavljena pretraga svih kolekcija istovremeno, što mi u ovom trenutku nećemo menjati. Mi ćemo započeti pretragu rečju „slovo“...
Prvu fazu pretrage izvršićemo klikom na dugme „Preview and modify terms for query“. Kao rezultat ćemo dobiti pogotke prikazane u tabeli. O čemu se radi? Sa leve strane u koloni Synonyms imamo nazive resursa koje je moguće pretraživati. Njih Isključujemo skidanjem obeležavanja jer su predefinisano svi uključeni u pretragu. Pored imena resursa a to su srpski WordNet, Rečnik bibliotekarstva i informatike, Biblimir, Geolisterm, Rudonto i Termi nalazi se hiperveza ka direktom pristupu pretrage svakog resursa ponaosob predstavljena u vidu tri tačke.
Treća kolona prikazuje dobijene rezultate pretrage resursa na engleskom jeziku a treća rezultate pretrage na srpskom jeziku. Dakle, dobili smo sinonime reči koja je postavljena kao upit što može značajno da poboljša kvalitet pretrage. Dodatne pogodnosti su uključivanje hiponima i/ili hiperonima u pretragu što se postiže obeležavanjem opcija koje su ponuđene ispod tabele za prikaz sinonima. Ono što je potrebno napomenuti jeste da je moguće izbrisati reči koje ne želimo da pretražujemo kao sinonime. Druga faza pretrage kolekcije dostupne preko Bibliše jeste finalna faza koja se izvršava klikom na dugme Obtain concordances pri dnu strane. Sa leve strane ćemo videti podrazumevano postavljenu opciju za morfološko proširenje upita. Ovo znači da ćemo u rezultatima imati pronađene sve oblike promenljivih reči (za imenice, sve padeže i brojeve, za glagole, sva vremena i lica, itd.). Ovu mogućnost ćemo onemogućiti ukoliko tražimo pojavljivanje baš tačnog oblika reči. Kao rezultat dobijamo poravnate segmente rečenice na engleskom i srpskom jeziku sa označenim pojavljivanjima tražene reči. U prvoj koloni se nalazi podatak o izvoru rečenice. Klikom na hipervezu metadata dobićemo potpune informacije o izvoru rečenice, takođe na srpskom i engleskom jeziku. U gornjem desnom uglu vidimo broj pogodaka. U okviru metapodataka se nalazi veza ka originalnim pdf-ovima izvora, kao i veza ka TMX-u dokumenta, odnosno paralelizovanom izvoru. Ukoliko niste registrovani korisnik prikazuje se prvih 9 rečenica a u slučaju da ste registrovani, videćete sadržaj celog dokumenta.

Sakrij opis

Biblisha - Prelistavanje metapodataka o dokumentima


Autor: Biljana Lazić
Trajanje: 6:57
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vWvk9Zs-D6A
Opis: Pogledaj ceo opis...

Na stranici Metadata browse možemo pregledati dokumente koji su dostupni preko Bibliše. U levoj koloni su metapodaci na engleskom jeziku a u desnoj su metapodaci na srpskom jeziku. Pored Naziva izvora, koji je veza ka prelistavanju detaljnijih metapodataka, imamo i direktan hiperlink ka veb prezentaciji izvora, odnosno, časopisa ili projekta. U vrhu strane vidimo informacije veličini kolekcije dokumenata koju smo izabrali. Podaci su izraženi u broju dokumenata i broju rečenica. I prvoj koloni su podaci za identifikaciju dokumenta, dok je u drugoj koloni skraćeni opis dokumenta (naslov, autori, ključne reči). Ispod ovih podataka su opcije za prikaz punih metapodataka, prikaz paralelizovanog dokumenta u TMX formatu, i prikaz izvornog dokumenta. Ukoliko smo ulogovani, videćemo i dugme edit za eventualnu korekciju podataka o dokumentu.

Sakrij opis

Biblisha - Dodavanje paralelizovanih tekstova


Autor: Biljana Lazić
Trajanje: 6:42
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eAkGW-6bupk
Opis: Pogledaj ceo opis...

Dodavanje paralelizovanih tekstova se vrši kroz meni Manage Data. Potrebno je odabrati kolekciju u koju se paralelizovani document u TMX formatu dodaje. U našem slučaju je to kolekcija BAEKTEL project. Dodajemo document DEV 2.1. Ukoliko ne postoji subkolekcija kojoj document pripada potrebno je kreirati novu. Mi ćemo kreirati Subkolekciju 5.2014.2 klikom na dugme Add Subcolection. Dodaćemo tražene informacije koje su nam na raspolaganju. Nakon kreiranja Sukolekcije, dodajemo metapodatke o dokumentu koji dodajemo. To činimo tako što istovremeno selektujemo Subkolekciju kojoj dodajemo document, u prozoru sa leve strane i klikom na dugme Add Document iznad prozora sa desne strane. Otvara nam se sučelje za unos metapodataka o dokumentu. Metapodatke preuzimamo iz samog dokumenta. Nakon što smo popunili sve tražene podatke i potvrdili unos pojavljuje se dijalog koji će ponuditi dodavanje TMX dokumenta.

Sakrij opis