Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Pluralizam u kreativnom upravljanju razvojem organizacijePluralism in Creative Organizational Development Management
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.51.6 Number: 51 Volume: XIV Month: 4 Year: 2009 UDC: 005.342:005.412 [tmx] [bow]
Prof. dr Slavica P. Petrović
Institution: Faculty of Economics, University of Kragujevac
Mail: pslavica@kg.ac.yu
Prof. dr Slavica P. Petrović
Institucija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
E-pošta: pslavica@kg.ac.yu
Abstract
Pluralism, in the broadest sense, can be understood, on one hand, as the appreciation of different perceptions and interpretations of management problem situations in organizations, and, on the other hand, as a combined use of various methodologies, methods, models, techniques in problem situations structuring and problem solving. Initially determined in this way, pluralism should be treated as a research area that is specially significant for organizational development management, in theoretical, methodological and applicable senses. A relevant break-through is made in dealing with pluralism in systems thinking and systems practice. In the first place, the important result of confronting the different system conceptualizations of organizational problem areas is the powerful Systems movement. At the same time, systems thinking has shown a great potential for fruitfully linking the theory with practice. Namely, in order to understand a management problem situation in a proper way, and to intervene in such situation effectively and efficiently, systems thinking, through employing the valuable contributions of social sciences, tries to support a variety of perspectives on the management problem situation under consideration. Also, systems thinking, through the combined use of methodologies for problem situations structuring, attempts to creatively manage the interventions in organizations. System research tries to improve pluralistic practice in organizations by continual thinking about relevant implications of pluralism at a theoretical level. In order to identify the possibilities of founding the systems thinking on pluralism and to determine the usefulness of systems practice in organizations when they are managed by means of pluralism, it is necessary: a) to examine the relationship between pluralism, as a special developmental strategy of systems thninking, and strategies of isolationism, imperialism and pragmatism, and b) to consider the basic pluralistic systemic theoreticalmethodological and applicable developments – System of Systems Methodologies, Total Systems Intervention and Multimethodology.
Apstrakt
U najširem smislu, pluralizam može biti shvaćen kao respektovanje različitih percepcija i interpretacija istraživanih upravljačkih problemskih situacija u organizacijama, i kao odgovarajuće kombinovano korišćenje različitih metodologija, metoda, modela, tehnika u strukturiranju upravljačkih problemskih situacija i rešavanju problema. Tako preliminarno opredeljen, pluralizam neosporno predstavlja posebno istraživačko problemsko područje, relevantno za upravljanje razvojem organizacija, u teorijskom, metodološkom i aplikativnom smislu. U sistemskom mišljenju i sistemskoj praksi napravljen je ozbiljan iskorak u bavljenju pluralizmom. Pre svega, iz sučeljavanja različitih sistemskih konceptualizacija relevantnih organizacijskih problemskih područja, Sistemski pokret je izašao osnažen. Istovremeno, sistemsko mišljenje je pokazalo izuzetan potencijal za argumentovano i korisno povezivanje teorije i prakse. Koristeći doprinose društvenih nauka, sistemsko mišljenje nastoji da podrži određenu varijetetnost stanovišta o istraživanoj upravljačkoj problemskoj situaciji, koja se pokušava shvatiti i u kojoj se želi efektivno i efikasno intervenisati. Uz to, sistemsko mišljenje nastoji da kroz kombinovano korišćenje metodologija strukturiranja upravljačkih problemskih situacija kreativno vodi intervencije u organizacijama. Kroz promišljanje o implikacijama pluralizma na teorijskom nivou, sistemsko istraživanje nastoji da unapredi pluralističku praksu u organizacijama. U utvrđivanju mogućnosti utemeljivanja sistemskog mišljenja na pluralizmu i opredeljivanju koristi koje sistemske prakse u organizacijama mogu imati ukoliko su upravljane uz pomo} pluralizma neophodno je: a) preispitati odnos pluralizma, kao posebne strategije razvoja sistemskog mišljenja, i strategija izolacionizma, imperijalizma i pragmatizma, i b) razmotriti osnovne pluralističke sistemske teorijsko-metodološke i aplikativne razvoje - Sistem Sistemskih Metodologija, Sveukupnu Intervenciju u Sistemima i Multimetodologiju.
Pages: 47-57Strane: 47-57
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_51_6_tmx_0.svg