Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Climate Changes and Green Information TechnologiesKlimatske promene i zelene informacione tehnologije
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.59.4 Number: 59 Year: 2011 UDC: 007:004Ë:551.5 ; 502.131.1:551.583 [tmx] [bow]
Nata{a Petrović
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Nata{a Petrović
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Mirjana Drakulić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Mirjana Drakulić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Vladimir Vujin
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Vladimir Vujin
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Ratimir Drakulić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Ratimir Drakulić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Veljko Jeremić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Veljko Jeremić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The control of climate changes is one of the greatest historical challenges facing humanity in the 21st century. All economy sectors need to contribute as much as possible, and clearly the information technologies (ITs) have a key role. ITs are recognized as important enablers of the low-carbon transition. They offer mostly untapped significant potential to mitigate our emissions, empower energy users and create completely new business opportunities. However, I/s have also a carbon footprint. Due to significance they could have and hazardous effects that they can cause, IT are subject to international and national regulations. An increasing number of laws define the principles, establish standards, stipulate jurisdictions and prescribe penalties for those who violate the law. The entire network of regulations is being established in order to minimize environmental problems. Moreover, the Republic of Serbia is not that much behind and nowadays is increasingly included in the network.
Apstrakt
Kontrola klimatskih promena jeste jedan od najvećih istorijskih izazova sa kojima se čovečanstvo susteće u 21. veku. U ovoj oblasti svi sektori privrede moraju da učine sve što mogu, a uloga informacionih tehnologija (IT) je svakako od suštinskog značaja. IT se smatraju pokretačima prelaska na emisije smanjenih količina ugljenika. One poseduju uglavnom još neiskorišćene a značajne mogućnosti za ublažavanje emisije gasova, daju veću moć korisnicima energije i stvaraju sasvim nove poslovne prilike. Ipak, ni IT nisu u potpunosti nezavisne od ugljenika. Zbog značaja koje imaju i opasnosti koju mogu da izazovu, IT su i oblast koju regulišu kako međunarodni, tako i nacionalni propisi. Sve je veći broj zakona kojima se definišu principi, uspostavljaju standardi, određuje oblast nadle`nosti i propisuju kazne za one koji prekrše zakon. Da bi se umanjili problemi životne sredine us-postavlja se čitava mreža propisa i odredaba. Šta više, Republika Srbija ne zaostaje za drugim zemljama i danas se sve više uključuje u ovu mrežu. 1. Uvod Privreda ljudske rase zavisi od prirodnog kapitala na{e planete od koga dobija sve ekolo{ke usluge i prirodne resurse. Kako se broj stanovnika na zemlji pove}ava, a privreda se razvija, uticaj ljudi na planetu je sve ve}i i oni se sve vi{e suo~avaju sa nesrazmerom izme|u pri-rodnih resursa, okru`enja i ekonomije. Jedan primer je dihotomija izme|u rasta populacije i sve manjih re-zervi resursa i uni{tavanja `ivotne sredine Ê17, 18Ë. U svetu danas narasta svest o neophodnosti da se zau-stavi proces uni{tavanja `ivotne sredine i da se ~ove-~anstvo okrene odr`ivim poslovnim procesima Ê8Ë. Spisak ekolo{kih problema raste, ali veliki broj ljudi, me|u njima i vo|e najuticajnijih organizacija, shvata-ju da problemi `ivotne sredine nisu izolovani od njiho-vog svakodnevnog poslovanja i obrazaca pona{anja. Pored toga, ~injenica je da tradicionalne firme mora-ju da promene svoju strategijsku orijentaciju i poslo-vanje da bi ostale konkurentne u izmenjenim uslovi-ma i sa novom elektronskom infrastrukturom (na pri-mer, menad`eri donose poslovne odluke u okru`enju koje karakteri{e mre`na infrastruktura, u komunika-ciji se koriste i hardver i softver) Ê13Ë. Na primer, ka-ko organizacije sve vi{e koriste informacione tehnolo-gije i sisteme da pove}aju produktivnost, one sve vi{e postaju deo jednog ve}eg problema odr`ivosti `ivotne sredine Ê13Ë. Primena IT je u naglom porastu, raste dvostruko br`e nego svetski bruto proizvod Ê21Ë i na nju odlazi sve ve}i deo tro{kova za energiju koja se koristi u poslovanju. U najve}em broju slu~ajeva vi{e od polovine ove energije rasipa se zahvaljuju}i neefi-kasnim tehnologijama, lo{e projektovanim sistemima ili neadekvatnom pona{anju koje je posledica nein-formisanosti.
Pages: 35-43Strane: 35-43
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_59_4_tmx_0.svg