Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
The Application of Integral Approach in Local Development PlanningPrimjena integralnog pristupa planiranja lokalnog razvoja
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2010.55.5 Number: Year: 2010 UDC: 332.14(497.6) ; 005.51/.52 [tmx] [bow]
Rade Ivanković
Institution: Faculty of Manufacture and Management, Trebinje
Rade Ivanković
Institucija: Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju
Mirjana Miljanović
Institution: Faculty of Manufacture and Management, Trebinje
Mirjana Miljanović
Institucija: Fakultet za proizvodnju i menadžment u Trebinju
Abstract
The changed living conditions and current issues of concern call for a different approach in problem solving from the point of view of both local administration and citizens. Strategic planning is the means to overcome the ongoing challenges arising from the existing problems as well as to create a way ahead in the development of the Trebinje municipality. The methodology of participatory planning was used in designing of the development Strategy of Trebinje municipality. This methodology was developed and recommended by the World Bank. The Strategy consists of three goals identified as the most important ones for further development of Trebinje but also of the entire eastern Herzegovina region which heavily relies on this town. Key elements have been defined for monitoring and evaluation of the implementation of the Strategy with the following indicators: the number of enterprises; employment rate; local economy income; profitability and productivity; demographic rejuvenation. The Strategy is concerned with the operational plan of implementation and strategic indicators. Also, the roles and responsibilities have been defined of the numerous institutional actors in the implementation, financing, monitoring and evaluation of the realization of the Strategy.
Apstrakt
Promjenjeni uslovi života i postojeći problemi zahtjevaju drugačiji pristup rješavanju problema, kako od strane lokalne uprave, tako i od strane građana. Strateško planiranje je sredstvo kojim će se prevazići stalno prisutni izazovi tekućih problema i kreirati put budućeg razvoja opštine Trebinje. Za kreiranje Strategije razvoja opštine Trebinje korištena je metodologija participativnog planiranja, razvijena i preporučena od strane Svjetske banke. Strategija je sastavljena od tri razvojna cilja koja su istaknuta kao najvažnija za dalji napredak Trebinja, pa i cijele regije istočne Hercegovine koja se najvećim dijelom oslanja na ovaj grad. Definisani su ključni elementi za praćenje i vrednovanje realizacije strategije (indikatori: broj preduzeća, zaposlenost, prihod lokalne privrede, rentabilnost i produktivnost, demografsko podmlađivanje). Radi se o operativnom planu implementacije i o strateškim indikatorima. Takođe, definisane su i uloge i odgovornosti mnogobrojnih institucionalnih aktera u implementaciji, finansiranju i praćenju i vrednovanju ostvarivanja strategije.
Pages: 43-51Strane: 43-51
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2010_55_5_tmx_0.svg