Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Competitive Strategies in the Conditions of Digital EconomyKonkurentske strategije u uslovima digitalne ekonomije
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.58.1 Number: 58 Year: 2011 UDC: 339.137.2:005.21 ; 004.738.5:339Ë::005 [tmx] [bow]
Vesna Milićević
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Vesna Milićević
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Bojan Ilić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Bojan Ilić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
The work deals with the complexity of creating and implementation of a competitive strategy in the conditions of digital economy. It analyses the characteristics of digital economy and the changes it brings about from the point of view of the strategic management. Special attention is paid to the analysis of the specific features of the business environment, network infrastructure and the nature of competition. The focus of our attention are te knowledge, information and ideas as resources. The study presents some current approaches to factors of competition, creation, and achievement of competitive advantages and also some concrete examples of a successful Internet business, with the prospects of its further development.
Apstrakt
Rad se odnosi na kompleksnost kreiranja i realizovanja konkurentske strategije u uslovima digitalne ekonomi-je. Preispituju se karakteristike digitalne ekonomije i promene koje ona donosi sa aspekta strategijskog menad`-menta. Posebno su analizirane specifi~nosti poslovnog okru`enja, mre`ne infrastrukture i prirode konkurencije. U fokusu su znanje, informacije i ideje kao resursi. Predstavljeni su aktuelni pristupi faktorima konkurentnosti, kreiranju i ostvarenju konkurentskih prednosti i dati konkretni primeri uspe{nog Internet biznisa, uz perspekti-ve njegovog daljeg razvoja. 1. Uvod Razvoj digitalne ekonomija donosi izazove vezane za istra`ivanje i predvi|anje {ansi u eksternom okru`e-nju preduze}a i za originalne pristupe poslovanju. Im-plikacije promena u strategijskom razmi{ljanju su ve-zane za redefinisanje industrijske strukture, odnosno granica pojedinih delatnosti, pre svega sa aspekta in-puta. Razmena informacija preko Interneta, ekstrane-ta i intraneta se mo`e posmatrati kao izvor kreiranja vrednosti. Savremeno, u velikoj meri Web bazirano okru`enje koje karakteri{e rastu}a orijentacija preduze}a, nje-govih kupaca, snabdeva~a i konkurenata na elektron-sko poslovanje, podrazumeva promene u strategij-skom i operativnom menad`mentu i posebno u na~inu kako preduze}a konkuri{u. Zahvaljuju}i Internetu do{lo je do ru{enja barijera prostora i vremena, pri ~e-mu se smanjuje zna~aj fizi~ke lokacije biznisa. U digi-talnoj ekonomiji dominantni resursi su znanje, infor-macije i ideje. U ovom kontekstu bitan je originalni pristup vezan za Webonomiju koja se bavi izu~avanjem proizvodnje, distribucije i potro{nje proizvoda, usluga i ideja preko Web-a Ê1Ë. Dolazi do izra`aja interaktivan odnos predueća i eksternih stejkoldera. On podrazumeva sve intenzivnije umrežavanje. Menadžeri donose poslovne odluke u okruženju koga karakteriše mrežna infrastruktura koja se odnosi na hardver i softver koji se koriste u komunikaciji. Mobilno poslovanje podrazumeva i nove šanse koje pruža konvergencija medija. Rastući deo ekonomske vrednosti u digitalnoj ekonomiji je proizvod elektronskih sredstava. Nova “pravila igre” zahtevaju brzinu, fleksibilnost i inovativnost. Tradicionalna preduze}a moraju da promene svoju strategijsku orijentaciju i poslovne operacije da bi ostala konkurentna u izmenjenim uslovima uz novu elektronsku infrastrukturu.
Pages: 5-13Strane: 5-13
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_58_1_tmx_0.svg