Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Value based target working capital levelNivo ciljnog obrtnog kapitala zasnovan na vrednosti
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2008.49-50.2 Number: 49-50 Volume: XIII Month: 12 Year: 2008 UDC: 005.915 658.14/.17 [tmx] [bow]
Grzegorz MichalskiGrzegorz Michalski
Abstract
The basic financial purpose of corporation is creation of its value. Liquidity management should also contribute to realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The corporate value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Second, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyse the relation between these types of cash balances and risk. This article presents the discussion about relations between firm’s net working investment policy and as result operating cash balances and firm’s value. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.
Apstrakt
Stvaranje vrednosti predstavlja osnovni finansijski cilj svake korporacije. Ovom osnovnom cilju treba da doprinese i upravljanje likvidnoš}u. Veliki broj današnjih modela upravljanja sredstvima (aktivom) na koje nailazimo u literaturi o finansijskom upravljanju polazi od stava da je osnovni finansijski cilj maksimizacija knjigovodstvene dobiti. Ovi modeli zasnovani na knjigovodstvenoj dobiti možda su uskraćeni za nešto što se vezuje za jedan drugi cilj (t.j., maksimizaciju vrednosti preduzeća). Strategija stvaranja korporativne vrednosti sprovodi se tako što se sve vreme imaju na umu rizik i neizvesnost. Firme čuvaju gotovinu iz različitih razloga. Uopšteno govoreći, gotovina koju firma čuva u rezervi može se svrstati u unapred planiranu, onu koja se drži iz mera predostrožnosti, špekulacijsku, transakcionu i svrsishodnu. Prvom tipu pripada gotovina koja se čuva zato što uprava odgovorno postupa. Menadžeri se plaše negativne strane rizika i drže gotovinu kako bi se zaštitili. Na drugom mestu je gotovina koja služi da se iskoristi prilika nastala na pozitivnoj strani jednačine rizika. Onda, ova gotovina je izraz operativnih potreba firme. U ovom radu analiziramo odnos između ovih tipova gotovine i rizika. Stoga ovaj rad predstavlja diskusiju o odnosima između firmine politike neto obrtnih investicija i operativne gotovine koja iz nje proizilazi, s jedne strane, i vrednosti firme, s druge strane. U ovom radu takođe dajemo neke predloge kako određivati nivoe gotovine u svrhe predostrožnosti i špekulacijske gotovine. Primenom ovih predloga menadžeri će biti u mogućnosti da donesu bolje odluke o tome kako da maksimizuju vrednost firme.
Pages: 13-22Strane: 13-22
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2008_49-50_2_tmx_0.svg