Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Benefits Management in Energy Efficiency Projects in Serbian Public BuildingsUpravljanje koristima u projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama u Srbiji
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2012.62.7 Number: 62 Year: 2012 UDC: 005.8(497.11) ; 620.92:725(497.11) ; 351.824.11:620.9(497.11) [tmx] [bow]
Marko Mihić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Marko Mihić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Aleksandar Vucković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Aleksandar Vucković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Miodrag Vucković
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Miodrag Vucković
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
Implementation of energy efficiency projects in public buildings can contribute to achieving many benefits for the community. Some of these benefits are energy savings, greenhouse gas reduction, comfort improvement, etc. The implementation of energy efficiency measures in public buildings creates the opportunities for benefits achievement, but in order to actually achieve them, it is necessary that the project management process be conducted together with the process of benefits management. The thesis intended to be proven in this paper is that energy efficiency projects management in public buildings which is integrated with benefits management, guarantees the achievement of maximum benefits for the community. This paper focuses on the description of phases and activities of an integrated model of project management and benefits management. The aforementioned model is described taking into consideration the energy efficiency situation in Serbia as well as project management practices in the respective area.
Apstrakt
Realizacija projekata energetske efi kasnosti u javnim zgradama može doprineti ostvarivanju brojnih koristi za društvenu zajednicu. Neke od tih koristi su uštede u potrošnji energije, smanjena emisija štetnih gasova, po-boljšani uslovi za boravak i rad u zgradi, itd. Primenom mera energetske efikasnosti u javnim zgradama, stvara se mogucnost za ostvarivanje koristi, ali d a bi one bile zaista i ostvarene, potrebno je zajedno sa procesom upravljanja projektom, sprovoditi i proces upravljanja koristima. Teza koja se nastoji dokazati u ovom radu jes-te da pristup upravljanju projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama u koji je integrisano upravljanje koristima, garantuje ost varivanje maksimalnih koristi sa stanovišta društvene zajednice. Fokus rada je na de-taljnom objašnjenju faza i ak tivnosti integri sanog modela upravljanja projektima i upra vljanja kori stima. Po-menuti model je opisan uz uvažavanje stanja energetske efikasnosti u Srbiji, kao i prakse upravljanja projektima u datoj oblasti.
Keywords: energy efficiency, project management, benefits management, public buildings, community.Ključne reči: energetska efikasnost, projektni menadžment, upravljanje koristima, javne zgrade, dru štvena zajednica
Pages: 65-74Strane: 65-74
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2012_62_7_tmx_0.svg