Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Measuring Effectivness of KM ProjectsMerenje efikasnosti KM projekata
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.58.5 Number: 58 Year: 2011 UDC: 005.94/.95 ; 330.341:005.336.4 [tmx] [bow]
Prabhakar Tunuguntla
Institution: Al Gihaz Contracting, KSA
Prabhakar Tunuguntla
Institucija: Al Gihaz Contracting, KSA
Sanja Berjan
Institution: Coca Cola HBC
Sanja Berjan
Institucija: Coca Cola HBC
Abstract
In today’s ever changing global economy organizations are finding it difficult to stay competitive. Under these circumstances it is no wonder that organizations are considering Knowledge Management (KM) as one of the possible solutions. The success stories and benefits reaped by some organizations through effective Knowledge management luring others to impalement one or the other KM systems. It is difficult to determine if a particular KM project is successful or not, as many of the benefits are cumbersome to quantify and subjective in its nature. Also, some organizations leave the projects midway as they fail to see financial benefits of the implementation. In this paper we discuss various methods and metrics to monitor KM project implementation and to develop a methodology to determine impact of KM project on financial results. We categorized these metrics into Three groups; first group of metrics focuses on measuring Knowledge acquisition (the amount of information), second group on measuring effectiveness of KM systems (easy to access, system response time) and third group of metrics focuses on measuring success of overall project. In the process of developing methodology to identify impact of KM on financial results, we proposed a methodology similar to Event Study methodology used to measure abnormal stock returns caused by firm specific as well as economy wide events.
Apstrakt
U savremenoj globalnoj ekonomiji koju odlikuju neprestane promene, organizacijama teško polazi za rukom da održe svoju konkurentsku poziciju. U ovim okolnostima sasvim je razumljivo {to organizacije smatraju da Upravljanje znanjem (KM) može da predstavlja moguće rešenje. Priče o uspehu i koristima koje su postigle neke organizacije putem efikasnog upravljanja znanjem navode i druge organizacije da primene neki od sistema KM. Ni-je lako odrediti da li je neki KM projekat uspešan ili nije, pošto se mnoge koristi teško mogu kvantifikovati, a i subjektivne su po svojoj prirodi. Dešava se i da neke organizacije napuste projekat na pola puta pošto nisu shvatile finansijske koristi od njegove primene. U ovom radu raspravljamo o različitim metodima i metrikama pomoću kojih možemo da pratimo primenu KM i da razvijamo metodologiju kojom }emo odrediti uticaj projekta KM na finansijske rezultate. Ove metrike smo klasifikovali u tri grupe: prvom grupom merila meri se sticanje znanja (količinu informacija), drugom merimo efikasnost KM sistema (lak pristup, vreme odziva), a treća služi za merenje uspe{nosti celokupnog projekta. U procesu razrade metodologije za merenje uticaja KM na finansijske rezultate, predlažemo metodologiju sličnu metodologiji Event Study (studija događaja) kojom su mereni neuobičajeni prinosi po akcijama koji su posledica specifičnosti frme, ali i događajima u privredi.
Pages: 43-47Strane: 43-47
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_58_5_tmx_0.svg