Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Cloud Computing in Science and Higher EducationCloud Computing u nauci i visokom obrazovanju
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2011.59.7 Number: 59 Year: 2011 UDC: 007:004Ë:001 ; 007:004Ë:378 [tmx] [bow]
Vladimir Vujin
Institution: Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Vladimir Vujin
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Abstract
This paper presents a model of IT infrastructure systems for scientific research and education in higher education institutions based on the concept of cloud computing. Cloud computing is an area of computing where IT capacity provides scalable service delivery over the Internet. In the theoretical part a model of IT infrastructure which, in addition to the control and data security, fully scalable in relation to requirements changes in educational and scientific-research activities. The model fully supports the new standards in economics of data centers, Green IT, by optimizing the operating costs of users for electricity, air conditioning and space. In the practical part of the work described is part of a system of e-learning on Faculty of Organizational Sciences, distance learning, which is an implemented virtualization technology. This solution is based on the proposed model of IT infrastructure systems for scientific research and electronic education.
Apstrakt
U ovom radu biće predstavljen model IT infrastrukture sistema za naučno-istraživački rad i elektronsko obrazovanje u visokoškolskoj ustanovi baziran na konceptu cloud computing-a. Cloud computing predstavlja oblast računarstva u kojoj se skalabilni informatički kapaciteti obezbeđuju isporukom usluga putem Interneta. U teorijskom delu predložen je model IT infrastrukture koji je, pored mogućnosti kontrole i bezbednosti podataka, potpuno skalabilan u odnosu na nove zahteve obrazovnih i naučno-istraživačkih aktivnosti. Model u potpunosti podržava nove standarde u ekonomiji računskih centara, “Green IT”, tako što optimizuje operativne troškove korisnika za električnu energiju, klimatizaciju i prostor. U praktičnom delu rada opisan je deo sistema za elektronsko obrazovanje Fakulteta organizacionih nauka, studiranje na daljinu, koji je implementiran primenom tehnologije virtuelizacije. Ovo rešenje se zasniva na predloženom modelu IT infrastrukture sistema za naušno-istraživački rad i elektronsko obrazovanje. 1. Uvod Dana{nji procesi nau~no-istra`iva~kog rada zahtevaju najsavremeniju ra~unarsku opremu kako bi se uspe-{no obavile aktivnosti u kojima se vr{i obrada velikog broja podataka i aktivnosti intenzivnih izra~unavanja i ostvarila jednostavna i brza komunikacija izme|u is-tra`iva~a. Nemogu}nost pristupa skupoj ra~unarskoj infrastrukturi i softverskim alatima dr`i veliki broj is-tra`iva~a na margini me|unarodnih nau~nih aktivno-sti. Razvojem IT opreme i softverskih alata taj digital-ni jaz se svakodnevno produbljuje i javlja se u mno-gim oblastima nauke Ê1Ë. Sistemi elektronskog obrazovanja visoko{kolskih ustanova se sa porastom broja korisnika i njihovim potrebama za novim uslugama i obrazovnim sadr`aji-ma suo~avaju sa problemima skalabilnosti, pouzdano-sti i optimizacije izdvojenih resursa, zahtevima dina-mi~ke konkurentnosti, brzim rastom potreba za resur-sima skladi{tenja i sa kontrolom tro{kova ovakvih si-stema. Sve ovo dovodi do toga da su zahtevi za projek-tovanje i implementaciju arhitekture sistema za elek-tronsko obrazovanje sve kompleksniji Ê2ËÊ3Ë. U ovom radu se razmatra mogu}i pristup za obezbe|i-vanje pouzdanog i skalabilog ra~unarskog okru`enja za nau~no-istra`iva~ke i obrazovne procese u visokom obrazovanju uvo|enjem koncepta Cloud Computing-a (u daljem tekstu CC) kao tehnolo{ke platforme. Osnovni cilj rada je da se razvije efikasno i isplativo re{enje, kori{}enjem postoje}ih resursa. 2. Teorijske osnove Koncept CC je potpuno novi poslovni model i tehno-lo{ka platforma koja je nastala kao rezultat evolucije i konvergencije mnogih naizgled nezavisnih ra~unarskih
Pages: 65-70Strane: 65-70
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2011_59_7_tmx_0.svg