Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Application of Multivariate Analysis Methods in Ranking of the Example of Western Balkan CountriesPrimena metoda multivarijacione analize u rangiranju na primeru zemalja zapadnog Balkana
Management, [pdf]Menadžment, [pdf]
ID: 7.2009.53.3 Number: 53 Volume: XIV Month: 12 Year: 2009 UDC: 39.92(497.11) [tmx] [bow]
Milica Bulajić
Institution: Faculty of Organizational Sciences, Beograd
Milica Bulajić
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Dragana Kragulj
Institution: Faculty of Organizational Sciences, Beograd
Dragana Kragulj
Institucija: Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Abstract
The aim of the paper is to analyze the regional integration processes in Western Balkan Countries (CEFTA) and their economical and political objectives and results. The European Union association processes for the countries of Western Balkan means the performance of numerous economical and political reforms in these countries, as well as the acceptance of the principles embraced in the European Union countries. Western Balkan countries have a lot of predefined goals in front of them to be achieved, with more or less success and with great support from different European Union agencies and institutions. On the basis of the estimate of the extent to which the predefined standards are adopted, the countries are progressing on their path towards „Europe“. The data on economic flows in Western Balkan countries will be observed and analyzed in this paper. The data on achieved macroeconomic goals in observed countries, for the five year time period (from the year 2001 to 2005) will be used as the basis for their ranking. Multivariate statistical analysis method used in the ranking will be the I-distance. As the analysis will be based on a great number of variables, the step preceding I-distance determination will be the principal component analysis. The obtained I-distance value can be considered as the measure of the achieved degree in the transition process. The data obtained in this analysis will be compared to those obtained in a similar analysis conducted for these same countries, however, for the period from 2000 to 2003. The changes in the ranks for the countries in the two analyses can be observed as the indicator of dynamics changes in economies of the Western Balkan countries.
Apstrakt
Predmet ovog rada su regionalni integracioni procesi u zemljama Zapadnog Balakana (CEFTA) i njihovi ekonomski i politički ciljevi i rezultati. Proces pridruživanja Evropskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana podrazumeva brojne ekonomske i političke reforme u ovim zemljama i usvajanje principa koji važe u zemljama Evropske unije. Zemalje Zapadnog Balkana pred sobom imaju zacrtane smernice i ciljeve koje, sa manje ili više uspeha, podržavane od strane raznih tela i organa Evropske unije, svaka od njih sprovodi u delo. Na osnovu procene dostignutog stepena usvajanja zacrtanih standarda, države se pomeraju na svom putu ka „Evropi“. U ovom radu će biti posmatrani i analizirani podaci o ekonomskim tokovima u zemljama Zapadnog Balakana. Podaci o postignutim makroekonomskim ciljevima u posmatranim zemljama, za petogodišnji vremenski period (od 2001. do 2005. godine), poslužiće kao osnova za njihovo rangiranje. Metoda multivarijacione ststisti~ke analize koja će se za to kristiti je I-odstojanje. Zbog velikog broja pokazatelja koji će biti uključeni u analizu, izračunavanju vrednosti I-odstojanja prethodiće analiza glavnih komponenata. Dobijena vrednost I-odstojanja može se posmatrati kao mera dostignutog stepena tranzicionog procesa. Podaci dobijeni u ovoj analizi biće upore|eni sa rezultatima sli~ne analize koja je ra|ena za iste zemlje, ali za period od 2000. do 2003. godine. Promena u rangovima pojedinih zemalja u ove dve analize može se posmatrati kao pokazatelj dinamike promena koje se dešavaju u ekonomijama zemalja Zapadnog Balkana.
Pages: 21-25Strane: 21-25
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\7_2009_53_3_tmx_0.svg