Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 INTERA


Number of documents: 157   Number of sentences: 46630

Journal DocumentAbout Document
6.01.1
vol.
6.01
ZAKON O FINANSIRAnjU POLITIČKIH STRANAKA
authors: Stranke
6.02.1
vol.
6.02
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
authors: 01NBS
6.02.2
vol.
6.02
ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE
authors: 02NBS
6.03.1
vol.
6.03
PREDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
authors: 01Sreca
6.03.2
vol.
6.03
PREDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
authors: 02Sreca
6.03.3
vol.
6.03
PREDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
authors: 03Sreca
6.04.1
vol.
6.04
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002 i 84/2002)
authors: 01Porez
6.04.2
vol.
6.04
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002 i 84/2002)
authors: 02Porez
6.04.3
vol.
6.04
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002 i 84/2002)
authors: 03Porez
6.04.4
vol.
6.04
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002 i 84/2002)
authors: 04Porez
6.04.5
vol.
6.04
ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002 i 84/2002)
authors: 05Porez
6.05.1
vol.
6.05
MODEL ZAKONA O POLITIčKIM STRANKAMA
authors: cesid
6.06.1
vol.
6.06
NACRT ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
authors: 01DV
6.06.2
vol.
6.06
NACRT ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
authors: 02DV
6.06.3
vol.
6.06
NACRT ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
authors: 03DV
6.07.1
vol.
6.07
NACIONALNE MANJINE I PRAVO
authors: 01HP
6.07.2
vol.
6.07
NACIONALNE MANJINE I PRAVO
authors: 02HP
6.07.3
vol.
6.07
NACIONALNE MANJINE I PRAVO
authors: 03HP
6.08.1
vol.
6.08
ZAKON O RADU
authors: 01ZakonRad
6.08.2
vol.
6.08
ZAKON O RADU
authors: 02ZakonRad
6.08.3
vol.
6.08
ZAKON O RADU
authors: 03ZakonRad
6.09.1
vol.
6.09
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
authors: 01ZakonPosao
6.09.2
vol.
6.09
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
authors: 02ZakonPosao
6.09.3
vol.
6.09
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
authors: 03ZakonPosao
6.10.1
vol.
6.10
ZAKON O RADIODIFUZIJI
authors: Radiodif
6.100.1
vol.
6.100
BANKOVIĆ I DRUGI protiv BELGIJE I DRUGIH
authors: Banki
6.101.1
vol.
6.101
GAJGUZUS protiv AUSTRIJE
authors: Gayg
6.102.1
vol.
6.102
Ljudska prava u pravnom poretku SRJ
authors: HR2002
6.103.1
vol.
6.103
Ljudska prava u pravnom poretku Srbije i Crne Gore
authors: HR0108
6.104.1
vol.
6.104
Pravo na delotvoran pravni lek za kršenje ljudskih prava
authors: HR02
6.105.1
vol.
6.105
ODELjEnjE ZA EPIZOOTIOLOGIJU
authors: Epizoo
6.106.1
vol.
6.106
Vanredno stanje u Srbiji, 12. mart - 22. april 2003
authors: Sablja
6.107.1
vol.
6.107
Ograničenja i derogacija ljudskih prava
authors: HR0304
6.108.1
vol.
6.108
Hrabra nova generacija - Mladi u Saveznoj Republici Jugoslaviji
authors: 01BNG
6.108.2
vol.
6.108
Hrabra nova generacija - Mladi u Saveznoj Republici Jugoslaviji
authors: 02BNG
6.108.3
vol.
6.108
Hrabra nova generacija - Mladi u Saveznoj Republici Jugoslaviji
authors: 03BNG
6.108.4
vol.
6.108
Hrabra nova generacija - Mladi u Saveznoj Republici Jugoslaviji
authors: 04BNG
6.108.5
vol.
6.108
Hrabra nova generacija - Mladi u Saveznoj Republici Jugoslaviji
authors: 05BNG
6.109.1
vol.
6.109
Pravo na pravično suđenje
authors: HR0910
6.11.1
vol.
6.11
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA
authors: 01ZakonOb
6.11.2
vol.
6.11
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA
authors: 02ZakonOb
6.110.1
vol.
6.110
Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju
authors: HRHag
6.111.1
vol.
6.111
Pravo na život
authors: HR0507
6.112.1
vol.
6.112
Pravo na mirno uživanje imovine
authors: HR12
6.113.1
vol.
6.113
Izbeglice i raseljena lica
authors: HRRefug
6.114.1
vol.
6.114
Pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti
authors: HR11
6.115.1
vol.
6.115
Politička prava
authors: HR14
6.116.1
vol.
6.116
Opšte
authors: HR17
6.12.1
vol.
6.12
STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA OBRAZOVANjA ODRASLIH
authors: Adult
6.13.1
vol.
6.13
DECENTRALIZACIJA OBRAZOVANjA U SRBIJI
authors: Decent
6.14.1
vol.
6.14
OKVIR ZA STRATEGIJU RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANjA U SRBIJI
authors: Vocation
6.15.1
vol.
6.15
PRIORITETI, METODE I PREDLOZI ZA STVARANjE NACIONALNE OMLADINSKE STRATEGIJE I POLITIKE
authors: Youth
6.16.1
vol.
6.16
REFORMA SISTEMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA U SRBIJI
authors: Preschool
6.17.1
vol.
6.17
REFORMA VISOKOG OBRAZOVANjA U SRBIJI
authors: Higher
6.18.1
vol.
6.18
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
authors: 01JavneNab
6.18.2
vol.
6.18
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
authors: 02JavneNab
6.18.3
vol.
6.18
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
authors: 03JavneNab
6.18.4
vol.
6.18
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
authors: 04JavneNab
6.18.5
vol.
6.18
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
authors: 05JavneNab
6.19.1
vol.
6.19
ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAMA
authors: Telekom
6.20.1
vol.
6.20
KVALITETNO OBRAZOVANjE ZA SVE
authors: Kvalitet
6.21.1
vol.
6.21
Regionalna univerzitetska mreža o upravljanju i menadžmentu visokog obrazovanja u zemljama jugoistočne Evrope
authors: Cepes
6.22.1
vol.
6.22
Realizacija Evropske zone visokog obrazovanja
authors: EU-HEArea
6.23.1
vol.
6.23
Beleška o autonomiji univerziteta i novom Zakonu o visokom obrazovanju u Srbiji
authors: Magna
6.24.1
vol.
6.24
INSTITUCIONALNA EVALUACIJA UNIVERZITETA U SRBIJI U TOKU 2001/2002. GODINE
authors: QASerbia
6.25.1
vol.
6.25
OBRAZOVANjE I PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA PREDLOG PROMENA
authors: Teacher
6.26.1
vol.
6.26
PREDLOG ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA
authors: ZakonPTT
6.27.1
vol.
6.27
OBRAZLOŽENjE
authors: PTTObraz
6.28.1
vol.
6.28
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
authors: MinZdrav
6.29.1
vol.
6.29
Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije
authors: 01PoslNS
6.29.2
vol.
6.29
Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije
authors: 02PoslNS
6.30.1
vol.
6.30
Integralni tekst Ustavne povelje
authors: UPovelja
6.31.1
vol.
6.31
Ustav Republike Srbije
authors: UstavSrb
6.32.1
vol.
6.32
Zakon o izboru narodnih poslanika
authors: IzbNarPosl
6.33.1
vol.
6.33
Zakon o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore
authors: IzbPoslSCG
6.34.1
vol.
6.34
Zakon o izboru Predsednika Republike
authors: IzbPred
6.35.1
vol.
6.35
Zavod za zaštitu zdravlja - Subotica Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica, Jugoslavija
authors: 01zzzzsu
6.35.2
vol.
6.35
Zavod za zaštitu zdravlja - Subotica Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica, Jugoslavija
authors: 02zzzzsu
6.35.3
vol.
6.35
Zavod za zaštitu zdravlja - Subotica Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica, Jugoslavija
authors: 03zzzzsu-EN-id.zml
6.35.4
vol.
6.35
Zavod za zaštitu zdravlja - Subotica Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica, Jugoslavija
authors: 04zzzzsu
6.35.5
vol.
6.35
Zavod za zaštitu zdravlja - Subotica Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica, Jugoslavija
authors: 05zzzzsu
6.36.1
vol.
6.36
Komandna odgovornost: Savremeno pravo
authors: 01KO
6.36.2
vol.
6.36
Komandna odgovornost: Savremeno pravo
authors: 02KO
6.36.3
vol.
6.36
Komandna odgovornost: Savremeno pravo
authors: 03KO
6.37.1
vol.
6.37
Okvirna konvencija Svetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana
authors: FCTC
6.38.1
vol.
6.38
Evropska univerzitetska fondacija, Luksemburg
authors: EUFond
6.39.1
vol.
6.39
Zakon o sprovođenju Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora
authors: IzbUstPov
6.40.1
vol.
6.40
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izboru Predsednika Republike
authors: IzmeneIDop
6.41.1
vol.
6.41
PREDLOZI AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU (2002 - 2005.)
authors: Democ2
6.42.1
vol.
6.42
Bolonjska deklaracija
authors: Bologna
6.43.1
vol.
6.43
UPRAVLjANjE EVROPSKOM UNIVERZITETSKOM FONDACIJOM
authors: QASerbiaTab
6.44.1
vol.
6.44
SISTEM ZA PRAĆENjE I VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA -- PREDLOG PROMENA I INOVACIJA (2002 -- 2005)
authors: Quality1
6.45.1
vol.
6.45
Reforma obrazovanja u Republici Srbiji
authors: 01Report
6.45.2
vol.
6.45
Reforma obrazovanja u Republici Srbiji
authors: 02Report
6.46.1
vol.
6.46
Konvencija o pravima deteta
authors: Child
6.47.1
vol.
6.47
Fakultativni Protokol uz Konvenciju o pravima deteta, o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji
authors: ChildSale
6.48.1
vol.
6.48
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima
authors: ChildWar
6.49.1
vol.
6.49
KONVENCIJA O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANjA U REGIONU EVROPE
authors: Lisabon
6.50.1
vol.
6.50
Kratak pregled reforme obrazovnog sistema
authors: Tour
6.51.1
vol.
6.51
UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LjUDSKIM PRAVIMA
authors: UnivDekl
6.52.1
vol.
6.52
MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
authors: MedjPrava
6.53.1
vol.
6.53
FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
authors: ProtGradj
6.54.1
vol.
6.54
DRUGI FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA, KOJI IMA ZA CILj UKIDANjE SMRTNE KAZNE
authors: DrugiProt
6.55.1
vol.
6.55
MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA
authors: EkoSocKult
6.56.1
vol.
6.56
KONVENCIJA O SPREČAVANjU I KAŽNjAVANjU ZLOČINA GENOCIDA
authors: Genocid
6.57.1
vol.
6.57
MEĐUNARODNA KONVENCIJA O UKIDANjU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE
authors: RasnaDisk
6.58.1
vol.
6.58
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U SRBIJI I CRNOJ GORI
authors: Radionica
6.59.1
vol.
6.59
FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O UKIDANjU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
authors: ProtDiskrZena
6.60.1
vol.
6.60
KONVENCIJA O ELIMINISANjU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA
authors: DiskrZena
6.61.1
vol.
6.61
KONVENCIJA PROTIV TORTURE I DRUGIH SVIREPIH, NELjUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI I POSTUPAKA
authors: ProtivTor
6.62.1
vol.
6.62
NAČELA MEDICINSKE ETIKE KOJA SE ODNOSE NA ULOGU ZDRAVSTVENOG OSOBLjA, NAROČITO LEKARA, U ZAŠTITI ZATVORENIKA I LICA U PRITVORU OD MUČENjA I DRUGIH SVIREPIH, NEČOVEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPAKA
authors: MedEtika
6.63.1
vol.
6.63
GARANCIJE ZA ZAŠTITU PRAVA OSOBA NAD KOJIMA TREBA DA BUDE IZVRŠENA SMRTNA KAZNA
authors: SmrtnaKazna
6.64.1
vol.
6.64
Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu Zakona
authors: KodeksPon
6.65.1
vol.
6.65
PREPORUKE IZ OSLA O PRAVU NACIONALNIH MANjINA NA UPOTREBU SOPSTVENOG JEZIKA I OBJAŠNjENjE
authors: PravaJez
6.66.1
vol.
6.66
Komentari o strategiji za kontrolu duvana za Republiku Srbiju
authors: Tobacco
6.67.1
vol.
6.67
MILANO -- POZIV NA AKCIJU OKO GOJAZNOSTI
authors: Milano
6.68.1
vol.
6.68
Varšavska deklaracija za Evropu bez duvana, 2002
authors: Warsaw
6.69.1
vol.
6.69
Nacionalne komisije
authors: Expert
6.70.1
vol.
6.70
Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji
authors: 01GradjVasp
6.70.2
vol.
6.70
Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji
authors: 02GradjVasp
6.70.3
vol.
6.70
Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji
authors: 03GradjVasp
6.70.4
vol.
6.70
Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji
authors: 04GradjVasp
6.70.5
vol.
6.70
Građansko vaspitanje u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji
authors: 05GradjVasp
6.71.1
vol.
6.71
KONVENCIJA PROTIV TORTURE I DRUGIH SVIREPIH, NELjUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI I POSTUPAKA
authors: ProtivTor
6.72.1
vol.
6.72
HAŠKE PREPORUKE O PRAVU NACIONALNIH MANjINA NA OBRAZOVANjE I OBJAŠNjENjE
authors: NacManj
6.73.1
vol.
6.73
DEKLARACIJA O OSNOVNIM NAČELIMA PRAVDE U VEZI SA ŽRTVAMA KRIVIČNIH DELA I ZLOUPOTREBE VLASTI
authors: ZrtveKD
6.74.1
vol.
6.74
OSNOVNA NAČELA NEZAVISNOSTI SUDSTVA
authors: NezavSud
6.75.1
vol.
6.75
EVROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
authors: SELjuPrava
6.76.1
vol.
6.76
EVROPSKA KONVENCIJA O SPREČAVANjU MUČENjA I NEČOVEČNIH ILI PONIŽAVAJUĆIH KAZNI ILI POSTUPAKA
authors: SprecMucenja
6.77.1
vol.
6.77
ASENOV I DRUGI protiv BUGARSKE
authors: Assenov
6.78.1
vol.
6.78
SVETSKA STRATEGIJA MEDICINE RADA ZA SVE
authors: 01Health4all
6.78.2
vol.
6.78
SVETSKA STRATEGIJA MEDICINE RADA ZA SVE
authors: 02Health4all
6.78.3
vol.
6.78
SVETSKA STRATEGIJA MEDICINE RADA ZA SVE
authors: 03Health4all
6.79.1
vol.
6.79
EVROPSKA POVELjA O REGIONALNIM I MANjINSKIM JEZICIMA
authors: ManjJezici
6.80.1
vol.
6.80
OKVIRNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANjINA
authors: SENacManj
6.81.1
vol.
6.81
PREPORUKE IZ LUNDA O DELOTVORNOM UČEŠĆU NACIONALNIH MANjINA U JAVNOM ŽIVOTU SA OBJAŠNjENjIMA
authors: 01JavniZivot
6.81.2
vol.
6.81
PREPORUKE IZ LUNDA O DELOTVORNOM UČEŠĆU NACIONALNIH MANjINA U JAVNOM ŽIVOTU SA OBJAŠNjENjIMA
authors: 02JavniZivot
6.82.1
vol.
6.82
UDRUŽENjE PLATFORM LEKARI ZA ŽIVOT protiv AUSTRIJE
authors: Lekari4ZX
6.83.1
vol.
6.83
POVERLjIVI MEMORANDUM MINISTARSTVIMA PRAVDE I UNUTRAŠNjIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
authors: Pravda
6.84.1
vol.
6.84
Milenijumska deklaracija Ujedinjenih nacija
authors: Milenium
6.85.1
vol.
6.85
REZOLUCIJA 1244 (1999)
authors: R1244
6.86.1
vol.
6.86
DRŽAVNI TIM UJEDINjENIH NACIJA ZAJEDNIČKA PROCENA SITUACIJE U ZEMLjI Za SRBIJU I CRNU GORU Beograd, oktobar 2003
authors: 01NDP
6.86.2
vol.
6.86
DRŽAVNI TIM UJEDINjENIH NACIJA ZAJEDNIČKA PROCENA SITUACIJE U ZEMLjI Za SRBIJU I CRNU GORU Beograd, oktobar 2003
authors: 02NDP
6.86.3
vol.
6.86
DRŽAVNI TIM UJEDINjENIH NACIJA ZAJEDNIČKA PROCENA SITUACIJE U ZEMLjI Za SRBIJU I CRNU GORU Beograd, oktobar 2003
authors: 03NDP
6.87.1
vol.
6.87
EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA SLUČAJ STRELEC, KESLER I KRENC protiv NEMAČKE
authors: Strelec
6.88.1
vol.
6.88
ROTARU protiv RUMUNIJE
authors: Rotaru
6.89.1
vol.
6.89
SLUČAJ MITROPOLIJSKE CRKVE BESARABIJE I DRUGIH protiv MOLDAVIJE
authors: Besarabia
6.90.1
vol.
6.90
PRICE protiv VELIKE BRITANIJE
authors: Price
6.91.1
vol.
6.91
PREPORUKA PRINCIPA I SMERNICA O LjUDSKIM PRAVIMA I TRGOVINI LjUDIMA
authors: TrgovinaLJ
6.92.1
vol.
6.92
STATUT MEĐUNARODNOG SUDA
authors: SudHag
6.93.1
vol.
6.93
Kalašnjikov protiv RUSIJE
authors: Kalasnjikov
6.94.1
vol.
6.94
Stanje ljudskih prava na Kosovu i Metohiji u 2003
authors: Kosovo
6.95.1
vol.
6.95
Memorandum Zaštita prava Roma u Srbiji i Crnoj Gori April 2003
authors: PravaRoma
6.96.1
vol.
6.96
IZMENjENA EVROPSKA SOCIJALNA POVELjA
authors: SocPovelja
6.97.1
vol.
6.97
REKVENYI protiv MAĐARSKE
authors: Rekvenyi
6.98.1
vol.
6.98
Milenijumski ciljevi razvoja
authors: Mil02
6.99.1
vol.
6.99
UDRUŽENjE EKIN protiv FRANCUSKE
authors: Ekin