Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 INTERA, 2004, ID: 6.95.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 830 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 830 rečenica) [pdf]
n1With special emphasis on: n1S posebnim naglaskom na:
n2- Current deficiencies in domestic antidiscrimination law n2- trenutne nedostatke domaćeg prava protiv diskriminacije
n3- Physical abuse of Roma by police officers and other members of the public authority n3- fizičko zlostavljanje Roma od strane policajaca i drugih pripadnika javnih organa
n4- Violence by racist "skinheads" and other non-state actors n4- nasilje rasističkih "skinhedsa" i drugih nedržavnih faktora
n5- Discrimination and segregation in the field of education n5- diskriminaciju i segregaciju u oblasti obrazovanja
n6- Forced eviction and threats of forced eviction/other violations of the right to adequate housing n6- prinudna iseljavanja i pretnje prinudnim iseljavanjem/ druge povrede prava na odgovarajuće stanovanje
n7As well as appendices on: n7Kao i prilozi o:
n8- Discrimination in access to health care services n8- diskriminaciji u pristupu zdravstvenim službama
n9- Discrimination in access to employment n9- diskriminaciji u pristupu zapošljavanju