Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 149 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 149 rečenica) [pdf]
n1Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966 n1Usvojen i otvoren za potpisivanje i ratifikovanje ili pristupanje rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2200 A (XXI) od 16. decembra 1966. godine.
n2Entry into force: 3 January 1976, in accordance with article 27 n2Stupio na snagu 3. januara 1976. u skladu sa članom 27.
n3PREAMBLE n3Uvod
n4The States Parties to the present Covenant, n4Države ugovornice ovog Pakta,
n5Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, n5Smatrajući, u skladu s načelima izraženim u Povelji Ujedinjenih nacija, da je priznanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu,
n6Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person, n6Priznajući da ova prava proizlaze iz urođenog dostojanstva ljudske ličnosti,
n7Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights, n7Priznajući da u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ideal slobodnog ljudskog bića, oslobođenog straha i bede, može biti postignut samo ako su stvoreni uslovi koji omogućavaju svakome da uživa svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava, isto tako kao i svoja građanska i politička prava,
n8Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms, n8Smatrajući da Povelja Ujedinjenih nacija nameće državama obavezu unapređenja sveopšteg i stvarnog poštovanja ljudskih prava i sloboda,
n9Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant, n9Uzimajući u obzir da pojedinac ima dužnosti prema drugim pojedincima i prema zajednici kojoj pripada i da je dužan težiti unapređenju i poštovanju prava priznatih u ovome Paktu,