Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 575 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 575 rečenica) [pdf]
n1Rome, 4. November 1950 n1Rim, 4. novembra 1950.
n2The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe, n2Vlade potpisnice ove Konvencije, kao članice Saveta Evrope,
n3 Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948; n3 Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 10. decembra 1948;
n4 Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of the Rights therein declared; n4 Imajući u vidu da ova Deklaracija ima za cilj da osigura opšte i stvarno priznanje i poštovanje prava proklamovanih u njoj;
n5 Considering that the aim of the Council of Europe's the achievement of greater unity between its Members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of Human Rights and Fundamental Freedoms; n5 Imajući u vidu da je cilj Saveta Evrope postizanje većeg jedinstva između njegovih članica i da je očuvanje i razvijanje osnovnih ljudskih prava i sloboda jedan od načina na koji tom cilju treba stremiti;
n6 Reaffirming their profound belief in those Fundamental Freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political democracy and on the other by a common understanding and observance of the Human Rights upon which they depend; n6 Potvrđujući iznova svoju duboku veru u one osnovne slobode koje su temelj pravde i mira u svetu i koje se najbolje održavaju stvarnom političkom demokratijom, s jedne strane, i zajedničkim shvatanjem i poštovanjem ljudskih prava od kojih one zavise, s druge strane;
n7 Being resolved as the Governments of European countries which are like- minded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law to take the first steps for the collective enforcement of certain of the Rights stated in the Universal Declaration; n7 Rešene da, kao vlade evropskih zemalja koje su sličnih pogleda i imaju zajedničko nasleđe političkih tradicija, ideala, slobode i vladavine prava, preduzmu prve korake za skupno ostvarivanje izvesnih prava navedenih u Univerzalnoj deklaraciji,
n8 Have agreed as follows: n8 Sporazumele su se o sledećem:
n9Article 1 n9Član 1.