Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 INTERA, 2004, ID: 6.10.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 652 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 652 rečenica) [pdf]
n1This Law stipulates the conditions for and manner of conducting broadcasting activities in keeping with international conventions and standards; establishes the Republican Broadcasting Agency, as well as public broadcasting service institutions; determines terms and procedures for the issuance of licences to broadcast radio and TV programmes; regulates other issues of relevance to the broadcasting sector. n1Ovim zakonom se: uređuju uslovi i način obavljanja radiodifuzne delatnosti, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima osniva Republička radiodifuzna agencija, kao i ustanove javnog radiodifuznog servisa utvrđuju uslovi i postupak za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa i uređuju i druga pitanja od značaja za oblast radiodifuzije.
n2The provisions of this Law shall not pertain to the conditions and procedure for issuing radio station licences, or to the terms and procedure under which broadcasters gain the right to set up, use and maintain fixed and mobile broadcasting equipment. n2Odredbe ovog zakona ne odnose se na uslove i postupak izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice, kao i na uslove i postupak za sticanje prava emitera na postavljanje, upotrebu i održavanje emisionih fiksnih i mobilnih uređaja.
n3The regulation of relations in the broadcasting sector shall be based on the following principles: n3Regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije zasniva se na načelima:
n41. Freedom, professionalism, and independence of public media outlets, as a guarantee of the overall development of democracy and social harmony; n41) slobode, profesionalizma i nezavisnosti radiodifuznih javnih glasila, kao garancije ukupnog razvoja demokratije i društvene harmonije;
n52. Rational and efficient use of the radio frequency spectrum as a limited natural resource; n52) racionalnog i efikasnog korišćenja radiofrekvencijskog spektra kao ograničenog prirodnog bogatstva;
n63. Prohibition of any censorship of and/or influence on the work of public media outlets, whereby their independence, the independence of their newsrooms and journalists is guaranteed; n63) zabrane svakog oblika cenzure i/ili uticaja na rad radiodifuznih javnih glasila, čime se garantuje njihova nezavisnost, nezavisnost njihovih redakcija i novinara;
n74. Full affirmation of civil rights and freedoms and especially the freedom of expression and plurality of opinion; n74) pune afirmacije građanskih prava i sloboda, a posebno slobode izražavanja i pluralizma mišljenja;
n85. Application of internationally recognised norms and principles with respect to the broadcasting sector, especially the respect of human rights in this sector; n85) primene međunarodno priznatih normi i principa koji se odnose na oblast radiodifuzije, a naročito na poštovanje ljudskih prava u ovoj oblasti;
n96. Impartiality, prohibition of discrimination, and transparency of the procedure for issuing broadcasting licences; n96) objektivnosti, zabrane diskriminacije i javnosti postupka izdavanja dozvola za emitovanje;