Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 79 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 79 rečenica) [pdf]
n1Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflicts n1Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima
n2The States Parties to the present Protocol, n2Države ugovornice ovog Protokola,
n3Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of the rights of the child, n3Podstaknute velikom podrškom Konvenciji o pravima deteta, pokazujući opštu rešenost u nastojanju za unapređenje i zaštitu prava deteta,
n4Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and education in conditions of peace and security, n4Ponovo potvrđujući da prava dece zahtevaju specijalnu zaštitu i pozivajući na neprestano poboljšanje položaja dece bez razlike, kao i na njihov razvoj i obrazovanje u uslovima mira i bezbednosti,
n5Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the long-term consequences it has for durable peace, security and development, n5Uznemirene zbog štetnog i široko rasprostranjenog uticaja oružanog sukoba na decu i dugoročnih posledica koje takav sukob ima na trajan mir, bezbednost i razvoj,
n6Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on objects protected under international law, including places that generally have a significant presence of children, such as schools and hospitals, n6Osuđujući odabiranje dece za ciljeve u situacijama oružanog sukoba i direktne napade na objekte koji su zaštićeni međunarodnim pravom, uključujući mesta gde obično boravi znatan broj dece, kao što su škole i bolnice,
n7Noting the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court, in particular, the inclusion therein as a war crime, of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflicts, n7Konstatujući usvajanje Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda, posebno kvalifikovanje regrutacije ili mobilizacije dece koja su mlađa od 15 godina ili korišćenje dece za aktivno učešće u neprijateljstvima u međunarodnim i nemeđunarodnim oružanim sukobima kao ratnog zločina,
n8Considering therefore that to strengthen further the implementation of rights recognized in the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from involvement in armed conflict, n8Smatrajući zato da radi jačanja dalje implementacije prava priznatih Konvencijom o pravima deteta postoji potreba da se poveća zaštita dece od učestvovanja u oružanom sukobu,
n9Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier, n9Konstatujući da je u članu 1. Konvencije o pravima deteta utvrđeno da je, za potrebe te Konvencije, dete svako ljudsko biće koje nije navršilo osamnaest godina života, ukoliko se, po zakonu koje se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije,