Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 154 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 154 rečenica) [pdf]
n1The States Parties to the present Covenant, n1Države ugovornice ovo Pakta,
n2Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. n2Smatrajući, u skladu s načelima izraženim u Povelji Ujedinjenih nacija, da je priznanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske porodice temelj slobode, pravde i mira u svetu.
n3Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person, n3Priznajući da ova prava proizilaze iz urođenog dostojanstva ljudske ličnosti,
n4Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights. n4Priznajući da, u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ideal slobodnog ljudskog bića koje uživa građanske i političke slobode i oslobođenog od straha i bede može biti postignut samo ako se stvore uslovi koji omogućavaju svakome da uživa svoja građanska i politička prava, isto tako kao i svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava,
n5Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms, n5Smatrajući da Povelja Ujedinjenih nacija nameće državama obavezu unapređenja sveopšteg i stvarnog poštovanja ljudskih prava i sloboda.
n6Realizing, that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant, n6Uzimajući u obzir činjenicu da pojedinac ima obaveze prema drugim pojedincima i prema zajednici kojoj pripada i daje dužan težiti unapređenju i poštovanju prava priznatih u ovom Paktu,
n7Agree upon the following articles: n7Saglasile su se o sledećim članovima:
n8PART I n8PRVI DEO
n9Article 1 n9Član 1.