Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 INTERA, 2004, ID: 6.07.2[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 797 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 797 rečenica) [pdf]
n1- At the international plane in recent decades major efforts were made to regulate the issues of human rights and minorities rights as an inseparable part thereof. n1Na međunarodnom planu poslednjih decenija preduzeti su značajni napori u regulisanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina kao njihovog neodvojivog dela.
n2A large number of international acts of varying binding power was passed, and bodies tasked with incorporating international acts into national legislation and providing for minimum standards of protection of those rights were also set up. n2Donet je znatan broj međunarodnih akata različite obavezujuće snage, formirani su organi i tela čiji je osnovni cilj implementacija međunardnih akata u nacionalna zakonodavstva i obezbeđivanje minimalnih standarda zaštite ovih prava.
n3The most important are: the Committee for Human Rights, based on provisions of the International Covenant on Political and Civil Rights, the Committee based on the International Convention on Preventing All Kinds of Racial Discrimination and the UN Commission for Human Rights, and the latter's Sub-Commission for Prevention of Discrimination of National Minorities. n3Od značajnijih organa valja spomenuti Komitet za prava čoveka osnovan prema odredbama Međunarodnog pakta o političkim i građanskim pravima, Komitet, osnovan međunarodnom Konvencijom o suzbijanju svih oblika rasne diskriminacije, Komisiju UN za prava čoveka i njenu Potkomisiju za sprečavanje diskriminacije i nacionalne manjine.
n4What is conspicuous is that aside from the International Covenant on Civil Rights, whose only one article determines rights of ethnic, religious and linguistic minorities, no other legally binding document of universal character has been adopted. n4Ono što je upadljivo, to je da osim PGP koji, i to samo u jednom svom članu, utvrđuje prava etničkih, verskih i jezičkih manjina, do danas nije donet nijedan pravno obavezujući akt univerzalnog karaktera.
n5This indicates the complexity and sensitivity of the issue of the majority-minority relations, and also the unsolved international status of that issue. n5To samo pokazuje koliko je pitanje većinsko-manjinskih odnosa složeno i osetljivo, te da je ovo pitanje u svuštini ostalo nerešeno na međunardnom nivou.
n6On the international plane of major importance are the OSCE activities. This organisation in 1992 has appointed the High Commissioner for the National Minority Issues. Council of Europe has been also very active in this regard, notably on normative plane. It has adopted the European Convention on Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms establishing a very efficient mechanism for protection of individual human rights and freedoms, the Framework Convention for Protection of National Minorities and the European Charter on Regional and Minority Languages. n6Na evropskom nivou značajna je aktivnost OEBS, koji je 1992. godine ustanovio Visokog komesara za pitanja nacionalnih manjina, ali i Saveta Evrope koji je na normativnom planu otišao najdalje, donošenjem Evropske konvencije o zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima.
n7The Framework Convention contains basic principles binding the states to respect the protection of national minorities and establishes the procedure for the control of implementation of those principles by the national legislation and compliance with undertaken obligations. n7Okvirna konvencija sadrži osnovne principe na čije se poštovanje države obavezuju s ciljem obezbeđenja zaštite nacionalnih manjina, kao i postupak kontrole implementacije ovih principa u nacionalna zakonodavstva i ispunjenje preuzetih obaveza u praksi.
n8One of preconditions for the exercise of fundamental human rights and freedoms, and national minorities rights is existence of ethnic tolerance. n8Još na početku je rečeno da je jedna od pretpostavki za uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, pa i prava nacionalnih manjina, postojanje etničke tolerancije.
n9There are various attempts to solve very complex majority-minority relations, but perhaps the best way is the policy of tolerance and confidence which enables every people and minority to maintain the cultural cohesion necessary for preservation of their identity. n9Veoma složeni većinsko-manjinski odnosi pokušavaju se rešiti na različite načine ali jedan od njih, možda najbolji, jeste politika tolerancije i poverenja koja omogućava svakom narodu i manjinama, da održavaju kulturnu koheziju neophodnu za vlastiti identitet.