Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Podzemni radovi


Number of documents: 55   Number of sentences: 4831

Journal DocumentAbout Document
2.2004.13.1
vol. XI
2.2004.13
Izbor kombinovane mašine za izradu podzemnih prostorija za uslove rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom
authors: Duško Đukanović, Branko Đukić, Ćira Sanković
keywords: kombinovana mašina, podzemna eksploatacija
2.2004.13.10
vol. XI
2.2004.13
Prikazivanje rudničkih objekata metodom afinog preslikavanja
authors: Slobodanka Krstović, Rade Tokalić
keywords: rudnički objekti, projekcija, afino preslikavanje
2.2004.13.2
vol. XI
2.2004.13
Odnos vremena izrade prostorija i fizičko -mehaničkih parametara stenske mase pri izradi horizontalnih prostorija u rudnicima olova i cinka
authors: Blagoje Nedeljković, Miljan Jakšić, Milenko Petrović
keywords: stenska masa, pritisna čvrstoća, vreme izrade prostorije i dijagrami
2.2004.13.3
vol. XI
2.2004.13
Analiza ostverenih tehničkih parametara pri izradi podzemnih prostorija u rudnicima uglja u Srbiji
authors: Duško Đukanović, Dragan Đukanović, Ljubinko Savić
keywords: tehnički parametri, podzemna eksploatacija, ugalj
2.2004.13.4
vol. XI
2.2004.13
Upravljanje geomehaničkim procesima za dimenzionisanje zaštitnih pojaseva oko okna
authors: Slobodanka Krstović
keywords: zaštitni stubovi, okno, komora, podzemni radovi
2.2004.13.5
vol. XI
2.2004.13
Metodologija izbora injekcionog materijala kod primene tehnlogije očvršivanja radne sredine
authors: Nebojša Vidanović, Nebojša Ilić, Rade Tokalić
keywords: podgrada, sidrenje, smola
2.2004.13.6
vol. XI
2.2004.13
Primena numeričkih metoda za određivanje sile razaranja bloka stene
authors: Milenko Petrović, Blagoje Nedeljković, Mijat Milosavljević
keywords: blok–stena, sila, napon, model, modul elastičnosti
2.2004.13.7
vol. XI
2.2004.13
Mogućnosti kompjuterskog matematičkog modeliranja čeličnih užadi
authors: Vieroslav Molnár, Eva Stanová
keywords: čelično uže, struk, žica, parametarske jednačine, istosmerno i unakrsno uže
2.2004.13.8
vol. XI
2.2004.13
Prilog metodologiji za ocenu kvaliteta izvoznih užadi u rudarstvu
authors: Prvoslav Trifunović, Nada Miličić, Miloš Miličić
keywords: uže, rudnik, devijacija
2.2004.13.9
vol. XI
2.2004.13
Integracija i primena podataka u procesu upravljanja razradom i eksploatacijom ležišta nafte i gasa
authors: Vesna Karović-Maričić, Branko Leković
keywords: nafta i gas, menadžment, proizvodnja, integracija podataka
2.2006.15.1
vol. XIII
2.2006.15
Optimizacija sistema otvaranja podzemnog rudnika primenom celobrojnog (0-1) programiranja
authors: Zoran Gligorić, Čedomir Beljić, Veljko Simeunović
keywords: podzemni rudnik, otvaranje, celobrojno programiranje
2.2006.15.10
vol. XIII
2.2006.15
Mogućnost primene inteligentnih sistema za izbor metoda otkopavanja rudnih ležišta
authors: Dragiša Stanujkić, Dejan Bogdanović
keywords: inteligentni sistemi, otkopavanje
2.2006.15.11
vol. XIII
2.2006.15
Analiza stanja ventilacije u rudniku Soko
authors: Komnen Đinović, Drago Milinković, Aleksandar Cvjetić
keywords: ventilacija
2.2006.15.12
vol. XIII
2.2006.15
3D matematičko modeliranje transportera sa trakom na utovarnom mestu
authors: Peter Bindzár, Anna Grinčová, Ivica Ristović
keywords: transporteri sa trakom, matematičko modeliranje
2.2006.15.2
vol. XIII
2.2006.15
Prilog istraživanju izgradnje vodonepropusnog ekrana na površinskom kopu Drmno
authors: Tomislav Šubaranović, Saša Ilić, Slobodanka Krstović
keywords: vodonepropusni ekran, površinski kop, bušotine
2.2006.15.3
vol. XIII
2.2006.15
Pokazatelji efektivnosti rada jamske viseće žičare u rudniku „Lubnica“-Lubnica
authors: Ivica Ristović, Duško Đukanović, Ćira Sanković
keywords: doprema, žičara, gotovost
2.2006.15.4
vol. XIII
2.2006.15
Merenje potresa pri izradi tunela za potrebe skretanja toka reke Ćehotine
authors: Suzana Lutovac, Rade Tokalić, Komnen Đinović
keywords: miniranje, eksplozija, potresi od miniranja
2.2006.15.5
vol. XIII
2.2006.15
Projektovanje sistema zaštite od buke glavnog ventilatora za provetravanje jame “Jarando” – Baljevac
authors: Zoran Petrović, Branko Radičević, Mišo Bjelić
keywords: zaštita od buke, ventilator, zvučni apsorberi
2.2006.15.6
vol. XIII
2.2006.15
Primena metode analitičkih hierarhijskih procesa (AHP) kod izbora utovarno - transportne mašine
authors: Zoran Despodov, Nikolinka Doneva, Dejan Mirakovski
keywords: analitički hierarhijski procesi (AHP)
2.2006.15.7
vol. XIII
2.2006.15
Program za rešavanje povezivanja uračunatim poligonom metodom najmanjih kvadrata
authors: Aleksandar Ganić, Dragan Đorđević
keywords: rudarska merenja, povezivanje, uračunati poligon, izravnanje, softver
2.2006.15.8
vol. XIII
2.2006.15
Baze podataka prostornog informacionog sistema rudnika sa podzemnom eksploatacijom
authors: Slobodan Dimitrijević, Aleksandar Milutinović
2.2006.15.9
vol. XIII
2.2006.15
Ocena ugroženosti površinskih i podzemnih voda srednjeg sliva Ibra kao posledica aktivnosti RMHK “Trepča”
authors: Blagoje Nedeljković, Gordana Milentijević
keywords: eksploatacija i prerada olovo-cinkane rude, deponije, teški metali, zagađenje površinskih i podzemnih voda
2.2011.18.1
vol.
2.2011.18
Uticaj oblika podzemne prostorije i vrste podgrade na iskorišćenje mašine za izradu podzemnih prostorija u rudnicima uglja
authors: Duško Đukanović, Miodrag Denić, Dušan Dragojević
keywords: oblik podzemne prostorije, podgrada, rudnik, mašina, ugalj
2.2011.18.2
vol.
2.2011.18
Definisanje poprečnog preseka tunela Kriveljske reke
authors: Milenko Ljubojev, Rade Tokalić, Dragan Ignjatović, Lidija Đurđevac Ignjatović
keywords: tunel Kriveljske reke, poprečni presek prostorije
2.2011.18.3
vol.
2.2011.18
Uvođenje fiberglass sidara sa dvokomponentnom smešom u tehnološki proces jame rudnika "Rudnik"
authors: Saša Mitić, Zlatko Belić, Dragan Milojević, Rade Tokalić
keywords: fiberglass sidra, rudnik "Rudnik", dvokomponentna smeša
2.2011.18.4
vol.
2.2011.18
Tretman mulja iz Parnaby postrojenja u RiTE "Ugljevik" - Republika Srpska
authors: Predrag Lazić, Slaven Deušić
keywords: zgušnjivanje, filtriranje, povratna voda, zatvoreni ciklus
2.2011.18.5
vol.
2.2011.18
Mogućnost primene eksploatacije uglja rotacionim bušenjem na površinskom kopu Gračanica - Gacko
authors: Vladimir Pavlović, Tomislav Šubaranović, Saša Bošković
keywords: eksploatacija uglja, rotaciono bušenje
2.2011.18.6
vol.
2.2011.18
Ocena preostalih mogućnosti rotornog bagera korišćenjem fazi teorije
authors: Miloš Tanasijević, Predrag Jovančić, Dejan Ivezić
keywords: rotorni bager, sigurnost funkcionisanja, fazi teorija
2.2011.19.1
vol.
2.2011.19
Provera stabilnosti i dimenzionisanja podgrade istražnog potkopa GR-2011
authors: Slavko Torbica, Jelena Milojević, Veljko Lapčević
keywords: naponsko-deformacijska analiza, metod konačnih elemenata, strukturna analiza, nova austrijska metoda
2.2011.19.2
vol.
2.2011.19
Primena AHP metode za izbor transportnog sistema pri projektovnju rudnika
authors: Zoran Despodov, Saša Mitić, Dragi Peltečki
keywords: AHP metoda, alternative, odlučivanje, podzemni transport
2.2011.19.3
vol.
2.2011.19
Metode merenja poprečnih profila podzemnih rudničkih prostorija
authors: Aleksandar Ganić, Aleksandar Milutinović, Rade Tokalić, Saša Ognjanović
keywords: rudarska merenja, poprečni profil, rudnička prostorija
2.2011.19.4
vol.
2.2011.19
Računarski programi za projektovanje i modeliranje u rudarstvu
authors: Milena Miladinović, Vladimir Čebašek, Nebojša Gojković
keywords: rudarstvo, računarski program, projektovanje, modeliranje
2.2011.19.5
vol.
2.2011.19
Određivanje uglovnih parametara procesa pomeranja potkopanog terena na rudnicima sa neizučenim procesom
authors: Dragan Đorđević, Nenad Vušović, Aleksandar Ganić, Igor Svrkota
keywords: pomeranje potkopanog terena, uglovni parametri procesa pomeranja, granični uglovi
2.2011.19.6
vol.
2.2011.19
Procena kvaliteta ugrađenog betona ultrazvučnim osmatranjem
authors: Slobodan Trajković, Suzana Lutovac, Saša Ilić, Sanja Bajić, Marina Ravilić
keywords: beton, kvalitet betona, brzina prostiranja talasa, ultrazvučni talasi
2.2011.19.7
vol.
2.2011.19
Deprimiranje minerala pirita cijanidnim i fero/feri solima
authors: Milena Kostović
keywords: pirit, deprimiranje, cijanidi, soli gvožđa
2.2011.19.8
vol.
2.2011.19
Primena kompozitnih materijala u naftnoj industriji
authors: Prvoslav Trifunović
keywords: kompozitni materijali, naftna industrija, primarne i sekundarne konstrukcije
2.2012.20.1
vol. XX
2.2012.20
Izbor optimalne podgrade za uslove RMU "Jasenovac" Krepoljin
authors: Rade Tokalić, Draško Marković, Slobodan Trajković, Suzana Lutovac
keywords: podzemni pritisak, podgrada, opterećenje, Jasenovac
2.2012.20.2
vol. XX
2.2012.20
Faze formiranja grafičke dokumentacije rudnika sa podzemnom eksploatacijom
authors: Aleksandar Milutinović, Aleksandar Ganić, Zdravko Zarić, Mensud Turković
keywords: rudnik, podzemna eksploatacija, grafička dokumentacija
2.2012.20.3
vol. XX
2.2012.20
Procena rizika i smernice za smanjenje rizika u rudarstvu
authors: Marija Hadži-Nikolova, Dejan Mirakovski, Nikolinka Doneva
keywords: rizik, procena, bezbednost i zdravlje
2.2012.20.4
vol. XX
2.2012.20
Razvoj ArcGIS geobaze površinskog kopa korišćenjem UML CASE alata
authors: Aleksandra Tomašević, Ljiljana Kolonja, Ivan Obradović, Ranka Stanković, Olivera Kitanović
keywords: GIS, geobaza, UML, ArcGIS, površinski kop
2.2012.20.5
vol. XX
2.2012.20
Strategija zatvaranja rudnika
authors: Vladimir Pavlović, Tomislav Šubaranović
keywords: zatvaranje rudnika, zaštita životne sredine
2.2012.20.6
vol. XX
2.2012.20
Geološki i inženjersko-geološki uslovi formiranja klizišta u cementnim laporcima na PK "Filijala", Beočin
authors: Meri Ganić, Mirko Lazić, Slobodan Knežević, Ljupko Rundić
keywords: geology, engineering geology, land slide, Pannonian marl, Beočin
2.2012.21.1
vol. XX
2.2012.21
Rudno telo "Borska Reka", budućnost eksploatacije u Borskoj jami
authors: Dejan Petrović, Igor Svrkota, Saša Stojadinović, Vitomir Milić, Radoje Pantović, Živorad Milićević
keywords: rudno telo "Borska Reka", blokovske metode otkopavanja, block caving metoda
2.2012.21.10
vol. XX
2.2012.21
Mineralni sastav oksidno-sulfidnih ruda rudnika "Rudnik"
authors: Rudolf Tomanec, Predrag Lazić
keywords: siromašne rude, Pb-Zn minerali, oksidno-sulfidna mineralizacija, strukture, prognoza oslobađanja minerala, koncentracija
2.2012.21.11
vol. XX
2.2012.21
Mogućnosti geološkog skladištenja CO2 u osiromašenim/delimično osiromašenim slojevima ugljovodonika u severo-istočnoj Sloveniji
authors: Marijan Kraljić
keywords: geološko skladištenje CO2, osiromašeni slojevi, delimično osiromašeni slojevi, povećanje iskorišćenja naftnih ležišta (EOR), CO2 kapacitet, slane izdani, ležište nafte i gasa Petišovci
2.2012.21.12
vol. XX
2.2012.21
Nisko-budžetna fotogrametrija u rudarstvu
authors: Mirko Borisov, Žiga Hrib, Milivoj Vulić
keywords: 3D model, kamenolom, fotogrametrija, rudarstvo, fotografija, tačnost, PhotoModeler
2.2012.21.13
vol. XX
2.2012.21
Novi državni referentni sistem Republike Srbije i podela na listove karata i planova
authors: Aleksandar Ganić, Aleksandar Milutinović, Prvoslav Trifunović
keywords: državni referentni sistem, GRS80, UTM projekcija, podela na listove karata i planova
2.2012.21.2
vol. XX
2.2012.21
Opravdanost eksploatacije uglja iz ležišta "Cerje - Jovačko Polje"
authors: Nebojša Vidanović, Rade Tokalić, Saša Mitić
keywords: ugalj, ugljonosna zona, Despotovac, Cerje - Jovačko polje
2.2012.21.3
vol. XX
2.2012.21
Tektonika kao ograničavajući faktor uvođenja metoda širokočelnog otkopavanja ležišta
authors: Dušan Gagić, Branko Gluščević
keywords: ugalj, principi izbora metoda otkopavanja, tektonika, rasedi, metode otkopavanja
2.2012.21.4
vol. XX
2.2012.21
Koncept podzemnog otkopavanja ležišta fosfata Lisina kod Bosilegrada
authors: Slavko Torbica, Veljko Lapčević
keywords: podzemna eksploatacija, metoda otkopavanja, mobilno postrojenje za preradu rude, odlaganje jalovine
2.2012.21.5
vol. XX
2.2012.21
Podzemna eksploatacija blokova prirodnog kamena u kompaniji Marmor, Sežana d.d.
authors: Andrej Kos, Jože Kortnik
keywords: podzemna eksploatacija prirodnog kamena, geološka studija, mineralne sirovine, Fantini zasekačica
2.2012.21.6
vol. XX
2.2012.21
Idejno rešenje ventilacije rudnika Omerler B
authors: Nikola Lilić, Vojin Čokorilo, Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević
keywords: ventilacija rudnika, mehanizovano otkopavanje uglja širokim čelima
2.2012.21.7
vol. XX
2.2012.21
Studija o fizičko-mehaničkim osobinama stene radi dezintegracije
authors: Pavol Rybár, Ľubomír Štrba, Dušan Domaracký, Mária Rybárová, Ladislav Hvizdák, Mário Molokáč
keywords: osobine stena, bušenje, pukotina, rastop, prodiranje
2.2012.21.8
vol. XX
2.2012.21
Laboratorijsko ispitivanje parametara smicanja kroz stensku masu i po diskontinuitetima - brana "Komarnica"
authors: Jelena Majstorović, Vladimir Anđelković, Bojan Dimitrijević, Snežana Savković
keywords: stenska masa, smicanje, pukotina, rased
2.2012.21.9
vol. XX
2.2012.21
Model prodiranja rastopa stena u radijalne frakture koje se šire u uslovima visokog pritiska i temperature
authors: Pavol Rybár, Ľubomír Štrba, Štefan Molokáč, Mária Rybárová, Dušan Kudelas, Dušan Domaracký, Mário Molokáč, Ladislav Hvizdák
keywords: stena, rastop, prodiranje, radijalna fraktura, dubinsko bušenje