Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Effect of the Form of an Underground Opening and Types of Support Machine Utilization for Construction of Underground Spaces in the Coal MinesUticaj oblika podzemne prostorije i vrste podgrade na iskorišćenje mašine za izradu podzemnih prostorija u rudnicima uglja
Underground Mining Еngineering, Professional paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2011.18.1 Number: 18 Month: 12 Year: 2011 UDC: 62 [tmx] [bow]
Duško Đukanović
Institution: JP PEU, Belgrade
Mail: dusko585@gmail.com
Duško Đukanović
Institucija: JP PEU, Biro za projektovanje i razvoj, Beograd
E-pošta: dusko585@gmail.com
Miodrag Denić
Institution: JP PEU, Resavica
Mail: miodrag.denic@yahoo.com
Miodrag Denić
Institucija: JP PEU, Sektor za investicije, projektovanje i tehnološki razvoj, Resavica
E-pošta: miodrag.denic@yahoo.com
Dušan Dragojević
Institution: JP PEU, Belgrade
Mail: dusandrag@gmail.com
Dušan Dragojević
Institucija: JP PEU, Biro za projektovanje i razvoj, Beograd
E-pošta: dusandrag@gmail.com
Abstract
In JP PEU mines, primarily in the mines "Lubnica", "Soko" and "Rembas, designed to open new mining fields and ditches, where the total length of projected space about 26000m. The most common form of cross-section is a circular underground chambers (66%), a suburb steel circular permissive diameter =3.5m, with a light cross-sectional area of 9.62 m². What would be designed premises for drilling-only demolition will result in significant delays in opening new production facilities, it is necessary to consider the possibility of mechanized construction of underground spaces.Introduction of mechanized construction of underground spaces in the mines JP PEU, it becomes a question of justification of the current forms of underground rooms and type of support. One of the alternative proposal is that instead of a circular underground room used arched form, and instead of circular steel roof supports, to use the combined support. Mixed-timbering in this case includes a built-in steel support on a larger axial distance in combination with anchors that are installed between the steel support frame.Based on the above proposals, in this paper deals with the influence of the shape of underground facilities and the types of support on the use of machines for underground coal mines.
Apstrakt
U rudnicima JP PEU, prevashodno u rudnicima ″Lubnica″, ″Soko″ i ″Rembas″, projektovano je otvaranje novih otkopnih polja i jama, pri čemu je ukupna dužina projektovanih prostorija oko 26000 m. Najzastupljeniji oblik poprečnog preseka podzemnih prostorija je kružni (66%), a podgrada čelična kružna popustljiva prečnika φ= 3,5 m, sa svetlom površinom poprečnog preseka od 9,62 m². U koliko bi se projektovane prostorije radile samo bušačko-minerskim radovima, došlo bi do značajnog zakašnjenja u otvaranju novih proizvodnih kapaciteta, pa je neophodno razmotriti i mogućnost mehanizovane izrade podzemnih prostorija. Uvođenje mehanizovane izrade podzemnih prostorija u rudnicima JP PEU, nameće i pitanje opravdanosti primene sadašnjeg oblika podzemne prostorije i vrste podgrade. Jedan od alternativnih predloga je da se umesto kružnog oblika podzemne prostorije koristi zasvođeni oblik, a umesto čelične kružne podgrade, da se koristi kombinovana podgrada. Kombinovana podgrada u ovom slučaju podrazumeva čeličnu podgradu ugrađenu na većem osnom rastojanju u kombinaciji sa ankerima koji se ugrađuju između okvira čelične podgrade. Na bazi navedenog predloga, u okviru ovog rada razmatran je uticaj oblika podzemne prostorije i vrste podgrade na iskorišćenje mašine za izradu podzemnih prostorija u rudnicima uglja.
Keywords: shape of the underground rooms, support, mine, machine, coalKljučne reči: oblik podzemne prostorije, podgrada, rudnik, mašina, ugalj
Pages: 49-53Strane: 1-5
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2011_18_1_tmx_0.svg