Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Milutinović et al., 2012, vol. XX:20, ID: 2.2012.20.2[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 190 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 190 rečenica) [pdf]
n1STAGES IN CREATION OF GRAPHIC DOCUMENTATION OF UNDERGROUND MINES n1FAZE FORMIRANJA GRAFIČKE DOKUMENTACIJE RUDNIKA SA PODZEMNOM EKSPLOATACIJOM
n2Milutinović Aleksandar, Ganić Aleksandar, Zarić Zdravko, Turković Mensud n2Milutinović Aleksandar, Ganić Aleksandar, Zarić Zdravko, Turković Mensud
n3Abstract: n3Sažetak:
n4Graphic documentation of a mine is a set of a certain number and type of graphically shown data giving information on spatial position and geometry of mining structures, mining production, starting with the designing stage, through exploitation up to its termination, i.e. till closing of a mine and post-exploitation activities in connection with reclamation and revitalization. n4Grafička dokumentacija rudnika je skup određenog broja i vrsta grafički predstavljenih podataka koji daju informacije o prostornom položaju i geometriji rudarskih objekata, rudarskoj proizvodnji, počevši od faze projektovanja, pa preko eksploatacije do njenog obustavljanja odnosno zatvaranja rudnika i posteksploatacionim aktivnostima koje su vezane za rekultivaciju ili revitalizaciju.
n5Characteristic mark of underground mining of mineral raw material, in terms of defining and monitoring of changes of conditions in space, primarily refers to the inability to recognize the position and geometry of underground chambers, facilities and appearances in the way it is possible to do on the surface, for example, as with surface mining. n5Specifičnost podzemne eksploatacije mineralnih sirovina, sa aspekta definisanja i praćenja promena stanja u prostoru, prvenstveno se odnosi na nemogućnost sagledavanja položaja i geometrije podzemnih prostorija, objekata i pojava na način na koji je to moguće izvesti sa površi zemlje, na primer, kao što je to slučaj kod površinske eksploatacije.
n6Beneath the surface, visibility and recognition of the space is limited only to the underground chamber where the observer is located. n6Ispod površi zemlje, vidljivost i sagledavanje prostora ograničeno je samo na podzemnu prostoriju u kojoj se posmatrač nalazi.
n7If the diversity of geometrical shapes of underground chambers, their different position in space, constant change of conditions and complexity of mining works is added to this fact, it may be established that the contents of graphical documentation of underground mine is very diverse and complex. n7Ako se toj činjenici doda i raznovrsnost geometrijskih oblika podzemnih prostorija, njihov različit položaj u prostoru, stalna promena stanja i složenost rudarskih radova, može se konstatovati da je sadržaj grafičke dokumentacije rudnika sa podzemnom eksploatacijom veoma raznovrstan i kompleksan.
n8Creation of graphical documentation represents continual process of collecting, processing and presentation of data in real space and time, throughout all stages, which a mine must pass during its life, which was shown in this paper. n8Formiranje grafičke dokumentacije predstavlja kontinuirani proces prikupljanja, obrade i prezentacije podataka u realnom prostoru i vremenu, tokom svih faza kroz koje rudnik prolazi u svom životnom veku, što je i prikazano u ovom radu.
n9Key words: mine, underground mining, graphic documentation n9Ključne reči: rudnik, podzemna eksploatacija, grafička dokumentacija