Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Laboratory Testing of Shear Parameters Through Rock Mass and Along Discontinuities - the Komarnica DamLaboratorijsko ispitivanje parametara smicanja kroz stensku masu i po diskontinuitetima - brana "Komarnica"
Underground Mining Еngineering, Review paper [pdf]Podzemni radovi, Pregledni rad [pdf]
ID: 2.2012.21.8 Number: 20 Volume: XX Month: 12 Year: 2012 UDC: 62 [tmx] [bow]
Jelena Majstorović
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: jmajstorovic@rgf.bg.ac.rs
Jelena Majstorović
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: jmajstorovic@rgf.bg.ac.rs
Vladimir Anđelković
Institution: Institute for the Development of Water Resources "Jaroslav Černi", Belgrade
Mail: andjelkovicvlada49@gmail.com
Vladimir Anđelković
Institucija: Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd
E-pošta: andjelkovicvlada49@gmail.com
Bojan Dimitrijević
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: bodi@rgf.bg.ac.rs
Bojan Dimitrijević
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: bodi@rgf.bg.ac.rs
Snežana Savković
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: savkovicsnezana@yahoo.com
Snežana Savković
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: savkovicsnezana@yahoo.com
Abstract
The paper shows the results of laboratory geo-mechanical tests of shear parameters (c - cohesion and ϕ- angle of internal friction) established on representative samples isolated at the site of construction of concrete arch dam Komarnica in Montenegro. For the testing of parameters of shear strength through rock mass, representative samples were used isolated from exploration wells. Testing of shear strength along fractures was made on cylindrical samples, which were isolated in exploration galleries. The paper shows test methods, analyses of results and concluding analysis. Tests on fractures were made at the Institute for the Development of Water Resources "Jaroslav Černi" in Belgrade, and tests of shearing through mass at the Faculty of Mining and Geology in Belgrade.
Apstrakt
U radu su prikazani rezultati laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja parametara smicanja (c - kohezija i  - ugao unutrašnjeg trenja) utvrđenih na reprezentima izdvojenim na mestu izgradnje betonske lučne brane "Komarnica" u Crnoj Gori. Za ispitivanje parametra čvrstoće na smicanje kroz stensku masu korišćeni su reprezentativni uzorci izdvojeni iz istražnih bušotina. Ispitivanja čvrstoće na smicanje po pukotinama vršena su na cilndričnim uzorcima, koji su izdvojeni u istražnim galerijama. U radu su prikazane metode ispitivanja, analize rezultata i zaključna razmatranja. Ispitivanja po pukotinama obavljena su u Institutu za vodoprivredu "Jaroslav Černi" u Beogradu, a ispitivanja smicanja kroz masu na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.
Keywords: rock mass, shear, fracture, faultKljučne reči: stenska masa, smicanje, pukotina, rased
Pages: 135-142Strane: 45-52
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2012_21_8_tmx_0.svg