Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Trajković et al., 2011, No. 19, ID: 2.2011.19.6[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 145 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 145 rečenica) [pdf]
n1ESTIMATION OF THE QUALITY OF BUILT-IN CONCRETE BY THE ULTRASOUND OBSERVATIONS n1PROCENA KVALITETA UGRAĐENOG BETONA ULTRAZVUČNIM OSMATRANJEM
n2Trajković Slobodan, Lutovac Suzana, Ilić Saša, Bajić Sanja, Ravilić Marina n2Trajković Slobodan, Lutovac Suzana, Ilić Saša, Bajić Sanja, Ravilić Marina
n3Abstract: n3Sažetak:
n4This paper presents results of the propagation velocity investigations of ultrasound waves in the concrete construction - so called non-destructive method - "in situ" due to inspection of concrete quality that is inbuilt into the body of the Durutovići dam, built for the Pljevlja coal mine. n4U okviru ovog rada dati su rezultati ispitivanja brzina prostiranja ultrazvučnih talasa u betonskoj konstrukciji – nedestruktivna metoda – in situ u cilju uvida u kvalitet betona koji je ugrađen u telo brane Durutovići za potrebe rudnika uglja Pljevlja.
n5By the velocity of ultrasound waves measures, the following parameters will be defined: concrete homogeneity, presence of gaps, cracks and other defects in concrete, as well as concrete quality related to its strength. n5Merenjem brzine prostiranja ultrazvučnog talasa definisaće se sledeći parametri: homogenost betona, prisustvo praznina, pukotina i drugih nedostataka u betonu kao i kvalitet betona vezan za njegovu čvrstoću.
n6Key words: concrete, concrete quality, spreading speed of waves, ultrasound waves n6Ključne reči: beton, kvalitet betona, brzina prostiranja talasa, ultrazvučni talasi
n71. INTRODUCTION n71. UVOD
n8For the purposes of enlargement PK "Potrlica" of the Pljevlja coal mine, it was necessary to divert the river Ćehotina stream. n8Za potrebe proširenja PK "Potrlica" rudnika uglja Pljevlja bilo je neophodno izvršiti skretanje toka reke Ćehotine.
n9Divert of the Ćehotina river stream, under the actual field conditions is realised by the designed and constructed facilities that include: concrete arch dam "Durutovići", "Rudine" tunnel, the canal located in the rim of the expanded open pit mine boundaries, "Velika Pilješ" tunnel, and the canal, located downstream of the exit portal of the tunnel to the discharge point into the old river Ćehotina stream. n9Skretanje toka reke Ćehotine shodno postojećim uslovima na terenu obavlja se projektovanim i izvedenim objektima koji uključuju: betonsku lučnu branu "Durutovići", tunel "Rudine", kanal po obodu granice proširenog površinskog kopa, tunel "Velika Pliješ" i kanal nizvodno od izlaznog portala tunela do ulivanja u stari tok reke Ćehotine.