Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Tectonics as the Limiting Factor for Introducing the Long Wall Mining Method in Coal DepositsTektonika kao ograničavajući faktor uvođenja metoda širokočelnog otkopavanja ležišta
Underground Mining Еngineering, Professional paper [pdf]Podzemni radovi, Stručni rad [pdf]
ID: 2.2012.21.3 Number: 20 Volume: XX Month: 12 Year: 2012 UDC: 62 [tmx] [bow]
Dušan Gagić
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: dgagic@rgf.bg.ac.rs
Dušan Gagić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: dgagic@rgf.bg.ac.rs
Branko Gluščević
Institution: University in Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade
Mail: brag@rgf.bg.ac.rs
Branko Gluščević
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
E-pošta: brag@rgf.bg.ac.rs
Abstract
On the basis of theoretical knowledge and theoretical experience this paper presents the principles according to which it is necessary to assess the possibility and technical/economic effects of the long wall mining of coal deposits that have expressed radial tectonics. In addition, we had in mind that tectonics is the basic limiting factor for application of mechanized mining of the coal deposits in Serbia. It is necessary to survey deposits with expressed tectonics in the phase of geological explorations, and especially to study them in the function of optimal projecting of underground mining work and methods of mining. Legal rules in force applying to this field are not an adequate basis for exact conclusions
Apstrakt
Na osnovu teorijskih saznanja i iskustava u radu su dati principi na kojima je nužno oceniti mogućnost i tehničko-ekonomske efekte širokočelnog otkopavanja ležišta uglja sa izraženom radijalnom tektonikom. Pri tome se imalo u vidu da je tektonika osnovni ograničavajući faktor za primenu mehanizovanog otkopavanja ležišta uglja u Srbiji. Ležišta sa izraženom tektonikom nužno je istražiti još u fazi geoloških istraživanja, posebno izučiti u funkciji optimalnog projektovanja podzemnih rudarskih radova i metode otkopavanja. Važeća zakonska regulativa u toj oblasti nije dovoljna podloga za egzaktna zaključivanja.
Keywords: coal, principles of choice of the mining method, tectonics, faults, mining methodsKljučne reči: ugalj, principi izbora metoda otkopavanja, tektonika, rasedi, metode otkopavanja
Pages: 97-103Strane: 17-22
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\2_2012_21_3_tmx_0.svg