Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Stomatološki Glasnik Srbije


Number of documents: 10   Number of sentences: 1279

Journal DocumentAbout Document
4.2015.3.1
vol. 62
4.2015.3
Ispitivanje marginalne mikropropustljivosti novosintetisanih nanostrukturnih biomaterijala na bazi aktivnih kalcijumsilikatnih sistema i hidroksiapatita
authors: Violeta Petrović, Vanja Opačić Galić, Bojan Dželetović, Vukoman Jokanović, Slavoljub Živković
keywords: mar­gi­nal­na mi­kro­pro­pu­stlji­vost; kal­ci­jum­si­li­kat­ni ce­men­ti; hi­drok­si­a­pa­tit
4.2015.3.2
vol. 62
4.2015.3
Radiografska procena kosti oko zubnih implantata – studija poređenja digitalne intraoralne radiografije i digitalne ortopantomografije
authors: Ishita Gupta, Astha Chaudhry, Solanki Savita, Arvind Shetti
keywords: den­tal­ni im­plan­ta­ti; in­tra­o­ral­na ra­di­o­gra­fi­ja; mar­gi­nal­na kost; or­to­pan­to­mo­gra­fi­ja; ni­vo pe­ri­im­plan­tant­ne ko­sti; sla­ga­nje is­tra­ži­va­ča
4.2015.3.3
vol. 62
4.2015.3
XP-endo Finisher: novo rešenje za uklanjanje razmaznog sloja nakon instrumentacije kanala
authors: Slavoljub Živković, Jelena Nešković, Milica Jovanović-Medojević, Marijana Popović-Bajić, Marija Živković-Sandić
keywords: XP-en­do Fi­nis­her; raz­ma­zni sloj; Ni­Ti ro­ti­ra­ju­ći in­stru­men­ti; SEM
4.2015.3.4
vol. 62
4.2015.3
Nivo protoka krvi kroz zubnu pulpu i njegova korelacija s protokom krvi kroz karotidne arterije kod dve starosne grupe opšte populacije
authors: Bojan Dželetović, Nikola Aleksić, Đurica Grga, Tatjana Savić-Stanković, Ivana Milanović, Đorđe Radak
keywords: zub­na pul­pa; pro­tok kr­vi; sta­re­nje; ka­ro­tid­na ar­te­ri­ja; la­ser Do­pler flo­u­me­tri­ja
4.2015.3.5
vol. 62
4.2015.3
Uticaj oralnih kliničkih faktora na samoprocenu zdravlja usta i zuba
authors: Dajana Nogo-Živanović, Ljiljana Kulić, Aleksandra Žuža, Brankica Davidović, Igor Radović
keywords: pro­ce­na oral­nog zdra­vlja; ka­ri­jes; so­ci­o­e­ko­nom­ski fak­to­ri
4.2015.4.1
vol. 62
4.2015.4
Ultrastrukturna analiza površine endodontskih instrumenata nakon potapanja u rastvore za irigaciju
authors: Jelena Popović, Goran Radenković, Jovanka Gašić, Aleksandar Mitić, Marija Nikolić, Radomir Barac, Slavoljub Živković
keywords: korozija; endodontski instrumenti; nikl-titanijum; nerđajući čelik; SEM
4.2015.4.2
vol. 62
4.2015.4
Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske
authors: Adriana Arbutina, Marijana Arapović Savić, Mirjana Umićević Davidović, Irena Kuzmanović Radman
keywords: prednja širina; zadnja širina; visina luka; Švarcova analiza
4.2015.4.3
vol. 62
4.2015.4
Dentalni stres: etiologija i terapijske mogućnosti
authors: Milica Jovanović-Medojević, Jelena Nešković, Aleksandar Medojević
keywords: strah od stomatologa; dentalni stres; etiologija; terapija
4.2015.4.4
vol. 62
4.2015.4
Istorija medicine u Jagodinskom okrugu
authors: Marko Jeremić, Ana Vuković, Ninoslav Stanojlović, Rade Vuković, Dejan Marković
keywords: dom zdra­vlja; jav­na zdrav­stve­na slu­žba; isto­ri­ja me­di­ci­ne; dru­štve­ni raz­voj
4.2015.4.5
vol. 62
4.2015.4
Oblikovanje mekih tkiva privremenim zubnim nadoknadama na implantatima – prikaz slučaja
authors: Vojkan Lazić, Ana Todorović, Igor Djordjević, Nataša Milošević, Danica Popović, Ana Miletić
keywords: dinamička kompresija; izlazni profil; zubni implantatis