Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Tunuguntla et al., 2011, vol. XVI:58, ID: 7.2011.58.5[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 129 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 129 rečenica) [pdf]
n1Measuring Effectivness of KM Projects n1Merenje efikasnosti KM projekata
n2Prabhakar Tunuguntla 1, Sanja Berjan 2 n2Prabhakar Tunuguntla , Sanja Berjan 2
n3XII International Symposium SymOrg 2010, 09 -12 June 2010, Zlatibor, Serbia n3XII Internacionalni Simpozijum SymOrg 2010, 09.-12. Jun 2010, Zlatibor, Srbija
n4In today’s ever changing global economy organizations are finding it difficult to stay competitive. n4U savremenoj globalnoj ekonomiji koju odlikuju neprestane promene, organizacijama teško polazi za rukom da održe svoju konkurentsku poziciju.
n5Under these circumstances it is no wonder that organizations are considering Knowledge Management (KM) as one of the possible solutions. n5U ovim okolnostima sasvim je razumljivo što organizacije smatraju da Upravljanje znanjem (KM) može da predstavlja moguce rešenje.
n6The success stories and benefits reaped by some organizations through effective Knowledge management luring others to impalement one or the other KM systems. n6Price o uspehu i koristima koje su postigle neke organizacije putem efikasnog upravljanja znanjem navode i druge organizacije da primene neki od sistema KM.
n7It is difficult to determine if a particular KM project is successful or not, as many of the benefits are cumbersome to quantify and subjective in its nature. n7Nije lako odrediti da li je neki KM projekat uspešan ili nije, pošto se mnoge koristi teško mogu kvantifikovati, a i subjektivne su po svojoj prirodi.
n8Also, some organizations leave the projects midway as they fail to see financial benefits of the implementation. n8Dešava se i da neke organizacije napuste projekat na pola puta pošto nisu shvatile finansijske koristi od njegove primene.
n9In this paper we discuss various methods and metrics to monitor KM project implementation and to develop a methodology to determine impact of KM project on financial results. n9U ovom radu raspravljamo o razlicitim metodima i metrikama pomocu kojih možemo da pratimo primenu KM i da razvijamo metodologiju kojom cemo odrediti uticaj projekta KM na finansijske rezultate.