Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Abba W., 2008, vol. XIII:47/48, ID: 7.2008.47-48.2[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 191 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 191 rečenica) [pdf]
n1Earned Value Management n1Upravljanje zarađenom vrednošcu
n2From Government Contracts to the Project Management Universe n2Od vladinih ugovora do širokog spektra upravljanja projektima
n3Wayne F. Abba n3Wayne F. Abba
n4Earned Value Management originated in the 1960s as a technique to manage large contracts in the United States Department of Defense. n4Upravljanje stečenom vrednošču nastalo je 1960-ih godina kao tehnika kojom se upravljalo velikim ugovorima u Ministarstvu odbrane SAD.
n5Over many years and many hundreds of contracts, EVM proved its value as the best way to measure progress in achieving contract objectives and to estimate the cost at completion. n5Tokom godina i posle stotina ugovora, pokazalo se da EVM (upravljanje stečenom vred-nošču) predstavlja najuspešniji način merenja napretka u postizanju ugovorenih ciljeva i procene troškova po završetku posla.
n6EVM now is mandatory for all United States government agencies. n6Sada je primena UZV obavezna za sve vladine agencije u SAD.
n7Their budget requests must include strong business cases exhibiting effective use of EVM, both for government and contractor effort. n7Njihova potraživanja sredstava moraju da sadrže i ubedljive poslovne situacije u kojima je prikazana efektivna primena EVM, kako za vladu tako i za izvođača.
n8This paper traces EVM from its government origins and explains its increasing acceptance worldwide as the tool of choice for integrating work scope with schedule and technical performance metrics in project-based enterprises. n8U ovom radu pratimo EVM od njegovog nastanka u vladi i objašnjavamo zašto se sve više prihvata u svetu kao izborni alat za integrisanje obima posla i plana i merenja učinka u projektno orijentisanim preduzeći-ma.
n9Beyond government, EVM is gaining acceptance for projects of all sizes, due to several factors. n9Pored vladinih projekata, EVM se sve više prihvata kada se radi o projektima svih veličina, i to iz nekoliko razloga.