Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Trifunović et al., 2004, vol. XI:13, ID: 2.2004.13.8[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 65 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 65 rečenica) [pdf]
n1ANNEX TO THE METHODOLOGY FOR HOISTING ROPE QUALITY EVALUATION IN THE MINING INDUSTRY n1PRILOG METODOLOGIJI ZA OCENU KVALITETA IZVOZNIH UŽADI U RUDARSTVU
n2Trifunović Prvoslav, D.Sc.; Miličić Nada, D.Sc.; Milčić Miloš, D.Sc. n2Dr Trifunović Prvoslav, dr Miličić Nada, dr Miličić Miloš
n3SUMMARY n3IZVOD
n4This paper gives hoisting rope quality evaluation based on the laboratory results. n4U ovom radu daje se ocena kvaliteta čeličnog izvoznog užeta tako što se na osnovu dobijenih laboratorijskih podataka
n5Mean of the sample, variance, and standard deviation of a sample of wire stretching strength are calculated, and 90 percent and 99 percent confidence interval for the mean of the stretching strength value is found. n5izračunava sredina uzorka, disperzija uzorka i standardna devijacija uzorka zatezne čvrstoće žica, a zatim se na osnovu ovih vrednosti nalaze 90%-ni i 99%-ni intervali pouzdanosti (poverenja) za srednju vrednost zatezne čvrstoće.
n6Conclusion about further use of the wire is based on the established confidence intervals. n6Na osnovu dobijenih intervala poverenja može se doneti zaključak o daljem korišćenju užeta.
n7Key words: rope, mine, variance n7Ključne reči: uže, rudnik, devijacija
n8INTRODUCTION n8UVOD
n9Steel hoisting ropes in the mining industry are produced out of the quality materials which can endure large mechanical tension, as well as corrosive effect of the mine. n9Čelična izvozna užad za potrebe rudarstva proizvode se od izuzetno kvalitetnih materijala, koji su u stanju da izdrže velika mehanička naprezanja, kao i izražena koroziona dejstva rudarske radne sredine na samo uže.