Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Institutional repository of the Mathematical Institute SANU / Kristina Milojević, Milica Knežević, Nikolina Vukša Popović = Institucionalni repozitorijum Matematičkog instituta SANU / Kristina Milojević, Milica Knežević, Nikolina Vukša Popović[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 159 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 159 rečenica) [pdf]
n1ABSTRACT: The Mathematical Institute SANU joined the world of institutional repositories by establishing a digital database of scientific research papers of the Institute’s associates, which was built on the open source platform DSpace-CRIS, a combination of classic repository functionalities and advanced options offered by the CRIS information system. n1SAŽETAK: Matematički institut SANU priključio se svetu institucionalnih repozitorijuma uspostavljanjem digitalne baze naučno-istraživačkih radova saradnika Instituta, koja je podignuta na platformi otvorenog koda DSpace-CRIS, kombinaciji klasičnih funckionalnosti repozitorijuma i naprednih opcija koje nudi informacioni sistem CRIS.
n2The aim of this paper is to present these functionalities through all phases of successful establishment and maintenance of the repository. n2Rad je nastao sa ciljem da se te Matematički fakultet funkcionalnosti predstave kroz sve faze uspešnog uspostavljanja i održavanja repozitorijuma.
n3Since the beginning of March 2020, over 3000 works have been deposited in the repository, and in that way everyone has been able to see the results of research in various fields of mathematics, mechanics and computer sci-ence. n3Od početka marta 2020. godine, u repozitorijumu je deponovano preko 3000 radova, i na taj način je svima omogućen uvid u rezultate istraživanja iz različitih oblasti matematike, mehanike i računarstva.
n4KEYWORDS: institutional repository, MISANU, DSpace-CRIS, scientific research production, open access. n4KLjUČNE REČI: institucionalni repozitorijum, MISANU, DSpace-CRIS, naučno-istraživačka produkcija, otvoreni pristup
n5Since the adoption of the Budapest Open Access Initiative 1 on February 14, 2002, there has been talk of establishing digital archives on the standards defined by the Open Archives Initiative. n5Od donošenja Budimpeštanske deklaracije o otvorenom pristupu 14. februara 2002. godine, govori se o uspostavljanju digitalnih arhiva na standardima koje je definisala Open Archives Initiative.
n6The Initiative recommends depositing the papers by self-archiving in digital archives so that the results of the research are accessible to everyone, without any compensation, except the one that includes access to the Internet. n6Deklaracija preporučuje deponovanje radova samoarhiviranjem2 u digitalne arhive kako bi rezultati istraživanja bili distupni svima, bez ikakve naknade, osim one koja podrazumeva sam pristup Internetu.
n7Digital archives later grew into digital repositories, which are mainly divided into institutional (multidisciplinary, most often used at universities and institutes), thematic (dedicated to one area) and national (Брзуловић-Станисављевић, 2012, 254). n7Digitalni arhivi kasnije su prerasli u digitalne repozitorijume, koji se uglavnom dele na institucionalne (multidisciplinarne, najčešće pri univerzitetima i institutima), tematske (posvećeni jednoj oblasti) i nacionalne (Brzulović-Stanisavljević, 2012, 254).
n8However, Abby Colbridge (Colbridge, 2010, 7) distinguishes between digital and institutional repositories, noting that institutional repositories are "libraries of digital objects and associated metadata" created within a single institution. n8Ipak, Ebi Kolbridž (Colbridge, 2010, 7) pravi razliku između digitalnih i institucionalnih repozitorijuma, ističući da su institucionalni repozitorijumi „biblioteke digitalnih objekata i pripadajućih metapodataka“ nastalih u okvirima jedne institucije.
n9She further emphasizes that the term institutional repository is used to differentiate between systems and services for collecting and disseminating scientific research content (peer-reviewed articles, dissertations) from those that support other types of digital objects (audio, video, digitized photographs or images of artwork). n9Još naglašava da se izraz institucionalni repozitorijum koristi kako bi se razlikovali sistemi i usluge za prikupljanje i diseminaciju naučno-istraživačkog sadržaja (recenzirani članci, disertacije) od onih koji podržavaju i ostale vrste digitalnog sadržaja (audio, video, digitalizovane fotografije ili umetničke slike).