Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 The future of science – Open Science and Open Data / Jelena Banović = Budućnost nauke – otvorena nauka i otvoreni podaci / Jelena Banović[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 109 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 109 rečenica) [pdf]
n1ABSTRACT: n1SAŽETAK:
n2The development of ICT brings many changes in different fields of life–health care, education, economy, science. n2Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija pokrenuo je brojne promene u svim sferama života – zdravstvu, prosveti, ekonomiji, nauci.
n3Opening of the resources that could be helpful to the society becomes a priority in the developed countries. n3Otvaranje resursa koji mogu biti od koristi za zajednicu postaje prioritet razvijenih društava.
n4With digital technologies and the Internet, Open Science is at its highest level. n4Uz internet i digitalne tehnologije otvorena nauka danas doživljava svoj vrhunac.
n5This term refers to opening of the scientific results, so the academic community can use it as a support in some further scientific research. n5Ovaj termin se odnosi na potpunu dostupnost rezultata naučnog rada i istraživačkog procesa, kako bi akademska zajednica mogla da ih koristi kao oslonac u narednim naučnim poduhvatima.
n6The countries of the European Union are united in the process of adopting the legalisation about Open Science, as well as the non - European Union countries. n6Zemlje Evropske unije, kao i one koje nisu članice ujedinjuju se u donošenju zakonske regulative koja se tiče otvorene nauke.
n7Open Science is an umbrella term which includes Open Reviews, Open Access, Open Data etc. n7Pod koncept otvorene nauke potpadaju različiti pojmovi: otvorene recenzije, otvoreni pristup, otvoreni podaci i slično.
n8This paper presents definitions and benefits of Open Science, as well as the possibilities of access and use of Open Data, one of the most current representative of this movement. n8U ovom radu su predstavljene osnovne definicije i prednosti otvorene nauke, kao i mogućnosti pristupa otvorenim podacima i njihove upotrebe, budući da su oni trenutno najzastupljeniji predstavnici otvorene nauke.
n9KEYWORDS: Open Science, Open Data, Open Access, digital archives. n9KLjUČNE REČI: otvorena nauka, otvoreni podaci, otvoren pristup, digitalni arhivi.