Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Filipi Matutinović, 2007, vol. VIII:1/2, ID: 1.2007.1/2.2[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 197 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 197 rečenica) [pdf]
n1Citation analysis for five Serbian authors in Web of Science, Scopus and Google Scholar n1Citatna analiza za pet srpskih autora prema Web of Science, Scopus i Google Scholar
n2Dr Stela Filipi Matutinović University Library "Svetozar Marković" n2Dr Stela Filipi Matutinović Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
n3Abstract: Citation analysis for five Serbian authors from different scientific fields was performed for the period 1998-2006 according to their full bibliographies in two commercial databases (Web of Science and Scopus) and one freely available on the Internet (Google Scholar). n3Sažetak: Citatna analiza za pet autora iz Srbije iz različitih naučnih oblasti urađena je za period 1998-2006 na osnovu njihovih kompletnih bibliografija u dvema komercijalnim bazama podataka (Web of Science and Scopus) i jednoj slobodno dostupnoj na internetu (Google Scholar).
n4The results show big differences between numbers of citations gathered in those databases, suggesting that citation analysis in the Web of Science should not be used as a main indicator for scientific performance for Serbian authors, at least not in all scientific disciplines. n4Rezultati pokazuju velike razlike između broja citata prikupljenih u ovim bazama podataka, što implicira da citatna analiza naučnog učinka autora iz Srbije prema Web of Science ne bi trebalo da se koristi kao glavni indikator njihovog naučnog učinka, u najmanju ruku ne u svim naučnim disciplinama.
n5The most relevant results from Web of Science, the resource used officially for citation analysis in Serbia, were acquired for an author working in oncology, and the least relevant for computer sciences. n5Najrelevantniji rezultati na osnovu Web of Science, izvora koji se oficijelno koristi za citatnu analizu u Srbiji, dobijeni su za autora koji radi u oblasti onkologije, a najmanje relevantni za autora koji se bavi računarskim naukama.
n6Introduction n6Uvod
n7Scientometrics and its subfield bibliometrics are disciplines of the science of science, aiming to provide research tools for measurement and explanation of the production and dissemination of scientific knowledge. n7Naukometrija (scientometrija) i njena podoblast bibliometrija su discipline nauke o nauci, sa ciljem da obezbede istraživačke alate za merenje i objašnjavanje produkcije i diseminacije naučnih saznanja.
n8The short definition of bibliometrics by van Raan says: "Bibliometrics is the quantitative study of the written output of science." n8Kratka definicija bibliometrije koju je dao van Raan glasi: "Bibliometrija je kvantitativno proučavanje pisanog autputa nauke".
n9Bibliometric analyses make the science more transparent. n9Bibliometrijska analiza čini nauku transparentnijom.