Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Hečkova et al., 2010, vol. XV:57, ID: 7.2010.57.8[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 85 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 85 rečenica) [pdf]
n1Conceptual Basis of Policy of Competitiveness under the Conditions of the Slovak Economics n1Koncepcijska osnova politike konkurentnosti u ekonomskim uslovima Republike Slovacke
n2Jaroslava Heckova1 - Alexandra Chapcakova2 - Ivana Butoracova Sindlerova3 n2Jaroslava Heckova1 - Alexandra Chapcakova2 - Ivana Butoracova Sindlerova3
n3The paper is devoted to justification of legitimacy of creation and application of policy of competitiveness in comparison with industrial policy and taking the real key factors of competitiveness, preferences and instruments of competitiveness policy into account it defines the conceptual basis of policy of competitiveness appropriate to the conditions of the Slovak economics. n3U radu želimo da dokažemo legitimnost kreiranja i primene politike konkurentnosti u poredenju sa industrijskom politikom i da posvetimo pažnju stvarnim kljucnim faktorima konkurentnosti, preferenci i instrumenata politike konkurentnosti kojima se definiše koncepcijska osnova politike konkurentnosti primerene uslovima u kojima funkcioniše privreda Slovacke. Uvod
n4 n5Introduction The problems of competitiveness are a multidimensional phenomenon, highlighting the importance of mechanism of application of a product on global market and, at the same time, the necessity of improvement of offer side of economics. n4 n5Problemi konkurentnosti predstavljaju višedimenzio-nalnu pojavu i naglašavaju znacaj mehanizma promocije proizvoda na globalnom tržištu, a u isto vreme isticu i neophodnost unapredenja sfere ponude u ekonomiji.
n6If we define the competitiveness as the ability of economics to export goods and services with the aim to ensure external economic balance at concurrent ensuring of continuous growth of per capita income, sufficient rate of utilization of production factors while respecting social and environmental aims, or the ability of the country (or undertakings operating within) to produce relatively more wealth than competitors on world markets, always the same conclusion will result from these definitions. n6Ako konkurentnost definišemo kao sposobnost ekonomije da izveze robe i usluge s ciljem da postigne pozitivan izvozni saldo i istovremeno održi stalni rast dohotka po stanovniku, zadovoljavajucu stopu iskori-šcenosti proizvodnih faktora uz istovremeno uvažavanje društvenih ciljeva i ciljeva zaštite životne sredine, ili sposobnost zemlje (ili firmi koje u njoj posluju) da proizvede relativno više bogatstva nego njeni konkurenti na svetskom tržištu, onda ce iz ove definicije uvek proisteci isti zakljucak.
n7There is a need to assign a decisive task not only to business undertaking level in generation of competitive advantage Ê2], but also to active macro policy in creation of macro-environment stimulating an increase of effectiveness of relevant real sources of competitiveness. n7Konkretne zadatke treba postaviti ne samo pred firme koje treba stvore konkurentnu prednost, vec i pred aktivnu makro politiku koja kreira makro okruženje i time utice na rast efektivnosti relevantnih stvarnih izvora konkurentnosti.
n8The economic policy in economically advanced economics focuses predominantly to stabilization of macroeconomic development as one from necessary conditions of growth of competitiveness of economics. n8Ekonomska politika u naprednim privredama prvenstveno se bavi stabilizacijom makroekonomskog razvoja koji je jedan od neophodnih uslova rasta konkurentnosti ekonomije.
n9The other sphere of its influence is common liberalization, which determines especially relative reduction of costs as one of the preferences of competitiveness under the conditions of standard acting market mechanism. n9Druga sfera njenog uticaja obuhvata opštu liberalizaciju kojom je posebno odredeno relativno smanjenje troškova kao jedne od pre-ferenci konkurentnosti u uslovima važenja standardnog tržišnog mehanizma.
n10The concept of policy of competitiveness in these economics accents the increasing of efficiency of offer side of economics under new conditions of globalization and usefulness of meaningful visions about efficient utilization of nationally oriented source. n10Koncept politike konkurentnosti u ovakvim ekonomijama naglašava potrebu sve vece efikasnosti ponude u novm uslovima globalizaci-je i korisnost smislenih vizija o efikasnom korišce-nju nacionalno orijentisanih izvora.