Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 [About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 204 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 204 rečenica) [pdf]
n1I. GENERAL PRINCIPLES n1I. Opšti principi
n21) Both the Charter of the United Nations (hereafter the "UN Charter") and the foundational documents of the CSCE/OSCE seek to maintain and strengthen international peace and security through the development of friendly and co-operative relations between equally sovereign States respecting human rights, including the rights of persons belonging to minorities. n21. I Povelja Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu "Povelja UN"), kao i osnovni dokumenti KEBS/OEBS teže da očuvaju i ojačaju međunarodni mir i bezbednost razvojem odnosa prijateljstva i saradnje između suverenih država koje poštuju ljudska prava, uključujući i prava lica koja pripadaju manjinama.
n3Indeed, history shows that failure to respect human rights, including minority rights, can undermine stability within the State and negatively affect relations between States, thus endangering international peace and security. n3Zaista, istorija pokazuje da neuspeh u poštovanju ljudskih prava, uključujući i prava manjina, može da potkopa stabilnost unutar države i da negativno utiče na odnose između država, na taj način ugrožavajući međunarodni mir i bezbednost.
n4Beginning with Principle VII of the decalogue of the 1975 Helsinki Final Act, the OSCE participating States have emphasised the fundamental link between respecting the legitimate interests of persons belonging to national minorities and the maintenance of peace and stability. n4Polazeći od principa VII sadržanog u deset osnovnih načela Završnog akta iz Helsinkija iz 1975. godine, države učesnice OEBS su uvek naglašavale suštinsku vezu između poštovanja legitimnih interesa lica koja pripadaju nacionalnim manjinama i očuvanja mira i bezbednosti.
n5This link has been reiterated in subsequent basic documents such as the 1983 Concluding Document of Madrid (Principle 15), the 1989 Concluding Document of Vienna (Principles 18 and 19), and the 1990 Charter of Paris for a New Europe, in addition to subsequent Summit Documents, e.g. the 1992 Helsinki Document (Part IV, paragraph 24) and the 1996 Lisbon Document (Part I, Lisbon Declaration on a Common and Comprehensive Security Model for Europe for the Twenty-First Century, paragraph 2). n5Ova veza je ponavljana i kasnije donetim osnovnim dokumentima kao što su Zaključni dokument iz Madrida 1983. godine (princip 15), Zaključni dokument iz Beča 1989. godine (principi 18 i 19), i Pariska povelja za novu Evropu iz 1990. godine, kao i u svim dokumentima sa Samita kao što su Helsinški dokumenti iz 1992. godine (Deo IV, paragraf 24) i Lisabonski dokument iz 1996. godine (Deo 1, Lisabonska deklaracija o zajedničkom i sveobuhvatnom bezbednosnom modelu za Evropu u XXI veku, paragraf 2).
n6At the level of the United Nations, the link between protection and promotion of minority rights and maintenance of peace and stability is expressed, inter alia, in the preamble to the 1992 UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (hereafter the "UN Declaration on Minorities"). n6Na nivou Ujedinjenih nacija veza između zaštite i unapređenja manjinskih prava i očuvanja mira i stabilnosti izražena je, inter alia, u preambuli Deklaracije UN o pravima lica koja pripadaju nacionalnim ili etničkim, verskim i jezičkim manjinama (u daljem tekstu "Deklaracija UN o manjinama") iz 1992. godine.
n7Moreover, following adoption of the Charter of Paris for a New Europe, all OSCE participating States are committed to democratic governance. n7Pored toga, nakon usvajanja Pariske povelje za novu Evropu sve države učesnice OEBS su se opredelile za demokratski način vladavine.
n8Full opportunities for the equal enjoyment of the human rights of persons belonging to minorities entails their effective participation in decision-making processes, especially with regard to those decisions specially affecting them. n8Što potpunija mogućnost za podjednako uživanje ljudskih prava osoba koje pripadaju manjinama podrazumeva njihovo delotvorno učešće prilikom donošenja odluka, posebno onih koje ih pogađaju.
n9While situations vary greatly and ordinary democratic processes may be adequate to respond to the needs and aspirations of minorities, experience also shows that special measures are often required to facilitate the effective participation of minorities in decision-making. n9Mada postoje različite situacije, a uobičajeni demokratski postupci mogu adekvatno odgovoriti potrebama i težnjama manjina, iskustva takođe pokazuju da su često potrebne posebne mere kako bi se olakšalo delotvorno učešće manjina prilikom donošenja odluka.