Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Gligorić et al., 2006, vol. XIII:15, ID: 2.2006.15.1[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 116 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 116 rečenica) [pdf]
n1OPTIMISATION OF UNDERGROUND MINE DEVELOPMENT SYSTEM USING INTEGER (0-1) PROGRAMMING n1OPTIMIZACIJA SISTEMA OTVARANJA PODZEMNOG RUDNIKA PRIMENOM CELOBROJNOG (0-1) PROGRAMIRANJA
n2Gligorić Zoran, Beljić Čedomir, Simeunović Veljko n2Gligorić Zoran, Beljić Čedomir, Simeunović Veljko
n3ABSTRACT n3IZVOD
n4Mine development system can be presented as set which ele-ments are passageways. n4Sistem otvaranja ležišta se može predstaviti kao skup, čiji su elementi prostorije otvaranja.
n5Depending on location of access points, that should be interconnected by adequate passageways, some of elements will belong and some will not to set. n5U zavisnosti od prostornog položaja tačaka, koje međusobno treba povezati odgovatrajućim prostorijama, neke od prostorija će pripadati skupu, a neke neće.
n6This problem of affiliation to set can be solved using Integer (0-1) programming. n6Problem pripadnosti skupu može se rešiti primenom Celobrojnog (0-1) programiranja.
n7Key words: underground mine, development system, integer programming n7Ključne reči: podzemni rudnik, otvaranje, celobrojno programiranje
n8INTRODUCTION n8UVOD
n9Underground mine development system need to be invested about 30-60% of all capital investment. n9U objekte otvaranja rudnika (okna, navozišta, niskopi, magi-stralne prostorije, i tako dalxe) ulaže se 30-60 % ukupnih investicionih sredstava.