Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]

 Authority Control in Serbia / Ana Savić = Normativna kontrola u Srbiji / Ana Savić[About]En/De/Fr/It- (first 9 out of 136 sentences) [pdf] Srpski - (prvih 9 od 136 rečenica) [pdf]
n1ABSTRACT: n1SAŽETAK:
n2This paper describes the process of constructing Serbian authority database of personal names, its value for cataloguing, universal bibliographic control development and Serbian library com-munity. n2Rad opisuje proces stvaranja srpske normativne datoteke ličnih imena, njenog značaja za katalogizaciju, razvoj univerzalne bibliografske kontrole i srpske bibliotečke zajednice.
n3It continues with a discussion about authority control in the world in the 21st century and describes authority control as a tool for library contribution in Linked Open Data agenda. n3Razmatra se normativna kontrola u 21. veku u svetu i opisuje se kao oruđe pomoću kojeg biblioteke učestvuju u agendi povezanih otvorenih podataka.
n4KEYWORDS: authority control, Serbian authority database of personal names, Linked Open Data n4KLjUČNE REČI: normativna kontrola, srpska normativna datoteka ličnih imena, povezani otvoreni podaci
n5During its long tradition, libraries and allied institutions were primarily oriented to collecting and cataloguing the results of intellectual or artis-tic work of individuals and institutions. n5U svojoj vekovnoj tradiciji, biblioteke i njima srodne ustanove prvenstveno su bile orijentisane na sakupljanje i katalošku obradu rezultata intelektualnog ili umetničkog rada osoba i institucija.
n6The unambiguous determination of individuals and institutions associated with the described work and a description of the publication has been the focus of cataloguing. The aim was to locate the resource and to provide the access to the described resource (Angjeli et al., 2014). n6Jednoznačno određivanje osoba i institucija povezanih sa delom koje se opisuje, kao i opis publikacije, bili su ključni prilikom kataloške obrade radi pronalaženja i pristupanja opisanom izvoru (Angjeli et al., 2014).
n7Identification of persons associated with resources in catalogues came from its focus on the choice of its name and form that will be the basis of the uniform heading together with a unique formulation of the uniform heading and aspirations to establish a syndetic structure1 of catalogue. n7Identifikacija osoba povezanih sa izvorima u katalozima proizilazila je iz usredsređenosti na izbor imena i njegovog oblika koje je osnova jedinstvene odrednice, formulisanja jedinstvene odrednice i težnje da se uspostavi sindetička struktura kataloga,1 to jest, da se uspostavi veza između zajedničkih karakteristika okupljanjem bibliografskih jedinica povezanih istim autorom ili osobom kojoj se pripisuje neko autorstvo.
n8The Linked Open Data concept and the Semantic Web (top-down model in which the bibliographic records of electronic catalogues are based on the MARC format), which fitted and suited the needs of 1990s users, were no longer sufficient to ensure the existence of the library catalogues which needed to become a part of the Web 2.0 reality. n8Sa konceptom povezanih podataka (linked data) i semantičkog veba model top-down, u koji su se bibliografski zapisi elektronskih kataloga na MARC formatu uklapali i odgovarali potrebama tadašnjih korisnika i okruženja devedesetih godina 20. veka, više nije bio dovoljan za opstanak bibliotečkih kataloga koji su morali postati deo stvarnosti veba 2.0.
n9“The need to improve interoperability within the World Wide Web gave rise to the development of the Semantic Web, which in turn led to the appearance of many new ways to control and standardize the description of documents, solve problems surrounding diverse indexing systems, and improve the interoperability of records (SKOS, SIOC, Dublin Core, FOAF, etc.)(Леива-Медерос и др, 2015).” n9„Potreba da se poboljša interoperabilnost globalne mreže uslovila je razvoj semantičkog veba koji je, sa druge strane, doveo do stvaranja brojnih novih načina kontrole i standardizacije opisa dokumenata, do rešavanja problema koji su opterećivali različite sisteme za indeksiranje, kao i do poboljšanja interoperabilnosti zapisa (SKOS-a, SIOC-a, Dablinskog jezgra, FOAF-a i drugih)“ (Leiva-Mederos i dr, 2015).