Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
On Corpus of English-Studies Students (KorSAng) and Possibilities of Its Software ExploitationO Korpusu studenata anglistike (KorSAng) i mogućnostima njegove softverske eksploatacije
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2021.1.2 Number: 1 Volume: 21 Year: 2021 UDC: 81’322.2 [tmx] [bow]
Minja S. Radonja
Institution: University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy Pale, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Mail: minja.radonja@ff.ues.rs.ba
Minja S. Radonja
Institucija: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
E-pošta: minja.radonja@ff.ues.rs.ba
Srđan R. Šućur
Institution: University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy Pale, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Mail: srdjan.sucur@ff.ues.rs.ba
Srđan R. Šućur
Institucija: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
E-pošta: srdjan.sucur@ff.ues.rs.ba
Abstract
Corpus linguistics in Bosnia and Herzegovina and Republic of Serbia is not used enough. The reasons for this are many: the lack of language corpora, the fear of computer methods, and the still present traditional approach to data processing that is qualitative or does not go beyond descriptive statistics. We will often hear arguments against the computer method, such as that a large number of examples that are the result of a search query can impair the quality of the analysis and be misleading. However, the development of technology has also influenced the development of information literacy in all human activities, including the academic community. In this paper, we will try to explain how several departments of English studies in Bosnia and Herzegovina and Serbia in cooperation with The Society for Language Resources and Technologies – JeRTeh in Belgrade offered a solution to the student corpus, describe the process of collecting corpus until its final form and demonstrate what search options the corpus offers to its end users.
Apstrakt
Korpusna lingvistika u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ne koristi se dovoljno. Razlozi za to su mnogi: nedostatak jezičkih korpusa, bojazan od računarskih metoda, još uvijek prisutan tradiconalni pristup obrade podataka koji je kvalitativan ili ne seže dalje od deskriptivne statistike. Nerijetko ćemo čuti argumente protiv računarskog metoda, kao što je taj da veliki broj primjera koji su rezultat pretrage može narušiti kvalitet analize i dovesti do izvođenja pogrešnih lingvističkih zakonitosti. Ipak, razvoj tehnologije uticao je i na razvoj informatičke pismenosti u svim ljudskim djelatnostima, uključujući i akademsku zajednicu. U ovom radu obrazložićemo na koji način je nekoliko katedri za anglistiku u Bosni i Hercegovini i Srbije u saradnji sa Društvom za jezičke tehnologije i resurse ponudilo jedno rješenje učeničkog korpusa, te opisati kako je tekao proces prikupljanja korpusa i kakve opcije pretrage korpus nudi.
Keywords: corpus linguistics, learner corpus, parallel corpora, corpus annotation, Corpus of English-studies studentsKljučne reči: učenički korpus, korpusna lingvistika, paralelni korpusi, anotacija korpusa
Pages: 35-54Strane: 37-58
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2021_1_2_tmx_0.svg