Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Adjectival Attributes with the Nouns “čovek”, “žena”, “muškarac” and “muž” Pridevski atributi uz imenice „čovek“, „žena“, „muškarac“ i „muž“
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2017.2.4 Number: 2 Volume: 17 Year: 2017 UDC: 811.163.41'322.2 [tmx] [bow]
Marija Pantić
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: p.mmmmmm@gmail.com
Marija Pantić
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: p.mmmmmm@gmail.com
Abstract
The gender roles and gender order of a society are manifested but also established and maintained in the language of that society. By analysing adjectival attributes of the Serbian nouns ČOVEK (MAN), ŽENA (WOMAN), MUŠKARAC (MAN/MALE) and MUŽ (HUSBAND), this research aims to produce a systematic account of the representation of men and women in the Serbian language. The data analysed was obtained from the Corpus of Contemporary Serbian Language (SrpKor2013) in its advanced search mode. The initial research was done on a set of 85 adjectival words that were presumed to have different patterns and frequencies, and even meanings, in the role of attributive adjectives of the nouns under consideration. To ensure that the research yields an objective picture, the initial set was expanded to include all the adjectival words which in the corpus search results occurred at least 5 times before any form of at least one of the four nouns. The processing of the results included confirming the syntactic function and determining the meaning by cursory or detailed reading of the concordances, depending on the adjectival word, and then classifying the selected adjectival words to enable a clear representation of the data and make the analysis easier.
Apstrakt
Rodne uloge i rodni poredak društva odražavaju se ali se i uspostavljaju i održavaju u jeziku datog društva. Ovo istraživanje ima za cilj da analizom pridevskih reči koje se javljaju u funkciji pridevskog atributa uz imenice ČOVEK, ŽENA, MUŠKARAC i MUŽ dođe do sistematičnog prikaza načina predstavljanja muškaraca i žena u srpskom jeziku. Analiza je rađena nad podacima dobijenim naprednom pretragom Korpusa savremenog srpskog jezika (SrpKor2013). Istraživanje je započeto nad skupom od oko 80 pridevskih reči za koje se moglo pretpostaviti da uz posmatrane imenice imaju različite obrasce i učestalosti pojavljivanja, pa čak i značenja, a zatim je, sa ciljem objektivnog prikaza, analizirani skup proširen na sve pridevske reči koje su se u pretrazi korpusa javile najmanje 5 puta ispred bilo kog oblika bar jedne od ove četiri imenice. Obrada dobijenih rezultata podrazumevala je potvrdu tražene funkcije i utvrđivanje značenja detaljnim ili letimičnim čitanjem konkordanci, u zavisnosti od pridevske reči, a zatim i klasifikaciju pridevskih reči radi preglednijeg prikaza dobijenih podataka i jednostavnije analize.
Keywords: adjectival attributes, adjectival words, corpus analysis, frequency lists, SrpKor2013, gender differencesKljučne reči: pridevski atributi, pridevske reči, korpusna analiza, liste učestalosti, SrpKor2013, rodne razlike
Pages: 66-96Strane: 69-98
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2017_2_4_tmx_0.svg