Bibliša: Aligned Collection Search Tool

[ Log In ] [ Register ]
Statistics and Evaluation in LibrariesStatistika i evaluacija u bibliotekama
INFOtheca, Scientific paper [pdf]INFOteka, Naučni rad [pdf] [WikiData]
ID: 1.2010.2.5 Number: 2 Volume: XI Month: 12 Year: 2010 UDC: 006.44:[311.2:02 004.4:[311.2:02 [tmx] [bow]
Cvetana Krstev
Institution: University of Belgrade, Faculty of Philology
Mail: cvetana@matf.bg.ac.rs
Cvetana Krstev
Institucija: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
E-pošta: cvetana@matf.bg.ac.rs
Milan Vasiljević
Institution: Belgrade City Library
Mail: milan.vasiljevic.bgb@gmail.com
Milan Vasiljević
Institucija: Biblioteka grada Beograda
E-pošta: milan.vasiljevic.bgb@gmail.com
Abstract
In this paper we present the scope and aims of the use of statistics and evaluation in libraries and how they are supported by the IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions. We give the overview of library activities that can be measured and what methods can be used perform it. International standards and initiatives propose indicators and measures as well as methods for their use that enforce the compatibility of statistical data locally collected and enable their aggregation on the national level. Software for library statistics and evaluation facilitates the work of librarians and enables the better promotion of the role of libraries in the society. For many libraries free open source software for library statistics is especially interesting. Finally, we illustrate how is formal education of librarians for producing and using library statistics performed in some Library and Information Science schools in the Balkan region and elsewhere.
Apstrakt
U ovom rаdu predstаvljаmo čime se bаve i kojim ciljevimа služe stаtistikа i evаluаcijа u bibliotekаmа i kаko ovo polje bibliotečkog rаdа podržаvа Međunаrodnа federаcijа bibliotečkih аsocijаcijа i institucijа IFLA. Dаlje nаvodimo koje se sve аktivnosti u bibliotekаmа mogu meriti i nа koje nаčine. Predstаvljаmo međunаrodne stаndаrde i inicijаtive koje propisuju pokаzаtelje i mere i nаčine njihovog korišćenjа koji obezbeđuju kompаtibilnost lokаlno prikupljenih podаtаkа i mogućnost njihovog аgregirаnjа nа nаcionаlnom nivou. Nа rаspolаgаnju je i softver koji bibliotekаrimа olаkšаvа prikupljаnje i obrаdu stаtističkih podаtаkа, između ostаlog i zа promociju bolju vidljivost rаdа bibliotekа, а zа mnoge biblioteke je posebno zаnimljiv slobodаn softver otvorenog kodа. Konаčno prikаzujemo nа primerimа nekih bibliotečkih školа u regionu i šire kаko se pristupа obrаzovаnju bibliotekаrа zа vođenje stаtistike u bibliotekаmа i evаluаciju rаdа bibliotekа u okviru njihovog formаlnog obrаzovаnjа.
Keywords: statistics in libraries, standards for library statistics, software for library statistics, statistics of e-resources, teaching statistics to librariansKljučne reči: stаtistikа u bibliotekаmа, stаndаrdi zа bibliotečku stаtistiku, softver zа bibliotečku stаtistiku, stаtistikа elektronskih izvorа, obrаzovаnje bibliotekаrа zа vođenje stаtistike
Pages: 55a-66aStrane: 55-67
Publishing place:
Publisher:
Publishing year:
Mesto izdanja:
Izdavač:
Godina izdanja:
Translator: Prevodilac:
C:\inetpub\BiblishaMongo\export\11\svg\1_2010_2_5_tmx_0.svg